Конкурс за участие в Национална изложба Биенале „Тенец“ – Монтана

Краен срок: 2023.09.15

Краен срок за подаване на творби и документация: 15 септември 2023 г. 
 
Националната изложба биенале „Тенец“ се провежда в гр. Монтана и се връчва по повод на рождения ден на писателя Йордан Радичков.
Организира се на всеки 2 /две/ години. 
Провежда се под патронажа на Кмета на Община Монтана. 
       
Организатори на изложбата са Община Монтана, Съюз на българските художници, Художествена галерия „Кирил Петров“ – Монтана, Представителство на СБХ – Монтана и Дружество на художниците „Тенец“- Монтана.
 
Основна цел на изложбата биенале „Тенец“ е да се стимулира интересът към творчеството на Йордан Радичков и към българския Северозапад, да се даде възможност за изява в сферата на изобразителното изкуство; да се разнообрази културния календар на Монтана със значими събития, както и да се обогати фонда на ХГ „Кирил Петров“ със стойностни творби, представителни за съвременното българското изобразително изкуство.
 
Изложбата се провежда в четири раздела: живопис, графика, скулптура и приложни изкуства.
 
Авторите могат да участват с до три творби във всеки раздел.
 
Условия за участие и регламент: 
В Националната изложба биенале „Тенец“ могат да участват всички художници, които представят творби, създадени през последните три години и които не са участвали и награждавани в други изложби и конкурси.
 
Максимален размер на творбите 100 см. Творбите се предават в подходящ за експониране вид. На гърба на всяка от творбите трябва да присъства залепен етикет, съдържащ: име на автора, наименование на произведението, година на създаване, размери, материал, техника на изпълнение, стойност. (Виж Приложение 2).
 
Творбите трябва да бъдат предадени за журиране от 1 до 15 септември 2023 г. Задължително към творбата се прилага изцяло попълнена  и подписана заявка за участие (Виж Приложение 1), неразделна част, от която са: 
– приемателно-предавателен протокол;
– декларация за приемане условията за участие;
– декларация за съгласие за обработване на личните данни на участника за целите на конкурса. 
 
Участниците в разделите „Живопис“ и „Скулптура“ изпращат творбите си на адрес:
3400 Монтана, ул. „Цар Борис III“ № 19,  Художествена  галерия „Кирил Петров“.
 
Участниците в разделите „Графика“ и „Приложни изкуства“ изпращат творбите си на адрес: 3400 Монтана, бул. „Трети март“ № 64, галерия „Кутловица“.
 
Журиране на творбите:
Оценяването на творбите се осъществява от жури, съставено от представители на СБХ и Община Монтана.
Изложбата с класираните от журито творби се открива в първия петък на месец октомври в Художествена галерия „Кирил Петров” и галерия „Кутловица” – град Монтана и продължава до края на месеца.
 
Награждаване:
– Награда на името на Йордан Радичков от Община Монтана – 3000 лв.
(Присъжда се на произведение, свързано с творчеството на Радичков и духа на Северозапада.)
– Награда в раздел „Графика“ – 1000 лв.
– Награда в раздел „Живопис“ – 2000 лв.
– Награда в раздел „Скулптура“ – 2000 лв. 
– Награда в раздел „Приложни изкуства“ – 1000 лв.
– Награда на СБХ – 1200 лв.
– Награда за млад автор /до 30 години/ от Сдружение „Приятели на Радичков” – 1000 лв.
 
– Журито има право да не присъди награда в някой от разделите, както и да присъди повече от една награда в даден раздел;
– Наградите са със силата на откупка и наградените творби остават собственост на ХГ „Кирил Петров“;
– Наградените автори получават плакет и почетен диплом. Всеки автор, допуснат до изложбата, получава сертификат за участие в биеналето.
 
Допълнителни условия:
– Всички участници могат да дарят произведение, като получават сертификат от ХГ „Кирил Петров“. 
– Транспортните разходи до Монтана и обратно са за сметка на самите автори, като разходите за връщане на творбите, допуснати до участие в изложбата са за сметка на организаторите. 
– За щети, нанесени по време на транспортиране на творбите, организаторите не носят отговорност. При желание участниците сами застраховат творбите си. 
– Творби, непотърсени повече от един месец след приключване на изложбата, остават собственост на Художествена галерия „Кирил Петров“– Монтана.
– Организаторите си запазват правото да фотографират и публикуват фотоси на творбите в каталози, покани, афиши и в други печатни издания, както и в интернет среда, с цел популяризиране на изложбата.

Файлове за изтегляне