Материали от конкурс за заеманe на академична длъжност •професор• (Живопис / Графични техники)

Краен срок: 2015.06.27

Конкурс за заеманe на академична длъжност „професор“ по професионалното направление 8.2 Изобразителни изкуства и по научната специалност 05.08.04 Изкуствознание и изобразителни изкуства (живопис и графични техники към спец. „Сценография“), обявен в ДВ, бр.100 от 05.12.2014
 
Кандидат: доц. д-р Маня Вапцарова
 
Материали:
Резюме
Рецензии:
Проф. Андрей Даниел
Проф. Буян Филчев
Проф. д. изк. Свилен Стефанов
Становища:
Проф. д-р Бисера Вълева
Проф. Виктор Паунов
Проф. Красимир Вълканов
Доц. д-р Ана Цоловска
 
Публикувано на 27 май 2015