Материали от конкурс за заеманe на академична длъжност •професор• (Плакат)

Краен срок: 2014.05.09

Конкурс за заеманe на академична длъжност „професор“ по професионалното направление 8.2 Изобразителни изкуства и по научната специалност 05.08.04 Изкуствознание и изобразителни изкуства (Плакат), обявен в ДВ, бр. 108 от 17.12.2013
 
Кандидат: доц. д-р Николай Младенов
 
Материали:
Резюме
Рецензии:
Проф. д-р Иван Газдов
Проф. д. изк. Свилен Стефанов
Проф. д. ф. н. Христо Кафтанджиев
Становища:
Проф. д. изк. Чавдар Попов
Проф. Димитър Трендафилов
Проф. Георги Янков
Доц. Васил Николов
 
Публикувано на 9 април 2014