Материали от конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ (“Ново българско изкуство – история на българската художествена критика” )

Краен срок: 2017.03.02

Конкурс за заеманe на академична длъжност ”доцент” по професионалното направление 8.2 Изобразително изкуство и  по научната специалност 05.08.04  Изкуствознание и изобразителни изкуства /“Ново българско изкуство – история на българската художествена критика”/ обявен в ДВ,  бр.43 от 07. 06. 2016 г.
 
Кандидати: гл.ас. д-р Мария  Андиркова
 
Материали:
Резюме
 
Рецензии:
Чл. Кор.проф. д.изк. Елка Бакалова
Проф. д-р Красимира Коева
 
Становища:
Проф. д.изк.Свилен Стефанов
Проф.. д.изк. Чавдар Попов
Проф. д-р Марин Добрев
Доц. д.изк. Незабравка Иванова
Доц. д-р Бойка Доневска

 

Публикувано на 02.02.2017 г.