Национален конкурс за художествени и дигитални произведения

Краен срок: 2017.09.10

„ЧАСТИЦА ОТ ТЕБ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗА НЯКОГО ЦЕЛИЯТ СВЯТ!“ 
ТЕМА: ДОНОРСТВО И ТРАНСПЛАНТАЦИЯ – ЖИВОТ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА ИЗКУСТВОТО 
 
РЕГЛАМЕНТ 
 
I. Направления за кандидатстване: 
 
Раздел „Изящно изобразително изкуство“: 
- Живопис; 
- Графика; 
- Скулптура; 
Раздел „Приложно изобразително изкуство“: 
- Дърворезба; 
- Текстил; 
- Керамика; 
 
Раздел „Дигитални изкуства“ 
II. В конкурса могат да участват: 
1. Деца и ученици от V до XII клас, разделени в следните възрастови групи: 
 
I група - V – VIII клас; 
II група - IX – XII клас; 
III група – деца със специални образователни потребности; 
2. Студенти от пети курс от художествени и дигитални специалности; 
3. Талантливи пациенти с редки заболявания, трансплантирани пациенти от различни пациентски организации, живи донори и близки на донори; 
 
Условие за участие: 
Всеки участник има право да изпрати не повече от две произведения като може да използва всички видове живописни, графични, приложни и дигитални техники. 
ХУДОЖЕСТВЕНО НАПРАВЛЕНИЕ 
 Формат 35 х 50 см, без паспарту, както и произведения на ръчния труд (пластики, керамики и др.). 
 
ДИГИТАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 
 Произведенията да бъдат записани на дигитален носител във формат, подходящ за стандартна операционна система; 
 
Всяка творба трябва да е придружена от следната информация: 
- Три имена и населено място, телефон за контакт; 
- Възраст/клас/училище, университет; 
- Вид трансплантация, вид рядко заболяване, жив донор или близък на донор; 
 
За художествените произведения информацията трябва да бъде прикрепена в долния десен ъгъл на гърба на творбата или на основата на пластика, керамика и др. 
За дигиталните произведения информацията трябва да бъде разпечатана във формат А4 и приложена към тях. 
4. Процес на кандидатстване: 
1. Кратко портфолио за участия, ако има такива в изложби и други конкурси 
2. Изискуеми документи за деца/младежи със специални образователни потребности 
 
Документи от компетентните институции, доказващи: 
 Конкретното физическо или психическо състояние на кандидата 
 Служебна бележка за социалния статус на кандидата 
5. Критерии за оценка: 
1. Оригиналност и творчески подход 
2. Основни принципи на изграждането им (ритъм, симетрия, асиметрия и контраст) и видове композиционни решения 
3. Социален статус 
4. Специфика и профил на кандидата / кандидатите 
 
Компетентно жури в отделните категории ще извърши подбор по предварително зададени критерии. 
Във всяка група ще бъде присъдено I-во, II-ро и III-то място. 
6. Краен срок за кандидатстване: 10.09.2017 г. 
 
Моля, изпращайте вашите кандидатури, както следва: 
1. Деца и ученици от V до XII клас и деца със деца със специални образователни потребности на адреса на съответната областна организация или на адреса на НС на БЧК, дирекция „БМЧК”: п.к. 1407, София, бул. „Джеймс Баучер”, 76 
2. Студенти от пети курс от художествени и дигитални специалности, талантливи пациенти с редки заболявания, трансплантирани пациенти от различни пациентски организации, живи донори и близки на донори на адрес: Изпълнителна агенция по трансплантация, п.к. София 1202, ул."Бр. Миладинови" 112 
 
ЗА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ХУДОЖЕСТВЕНИ И ДИГИТАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
„ЧАСТИЦА ОТ ТЕБ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗА НЯКОГО ЦЕЛИЯТ СВЯТ!“ 
Творбите, които не отговарят на условията по регламента, не се допускат до журиране. 
Изпълнителна агенция по трансплантация и Дирекция „БМЧК” не поемат ангажимент за връщане на произведенията до техните податели.
 

Файлове за изтегляне