Обява за провеждане на открит конкурс на сдружение „Българска туристическа камара“ за идеен проект на лого на камарата

Краен срок: 2015.11.19

Сдружение „Българска туристическа камара“ обявява конкурс за изработване на идеен проект на отличителен и характерен графичен знак (лого) на Камарата.
Избраният графичен знак ще бъде неразделна част от печатни рекламни материали, информационни и промоционални носители, сувенири и албуми, уеб сайт, електронна реклама и всички възможни медии с цел визуално комуникиране и налагане на етикета на Камарата в дългосрочен план.
 
Обект на конкурса е Сдружение „Българска туристическа камара“, със следната дейност:
Подпомага развитието и утвърждаването на туризма като приоритетен отрасъл в Република България. Съдейства за постигане на целите и реализиране на дейностите, залегнали в националните стратегии за устойчиво развитие на туризма.
Представлява и защитава обществените интереси в областта на туризма, както и интересите на своите членове пред държавни, общински обществени и международни органи и организации.
Съдейства за националното, регионалното и местното развитие на туризма, за повишаване на качеството на туристическия продукт, конкурентоспособността и ефективността на  туристическите дейности, както и на другите стопански дейности, свързани с туризма.
Представлява и защитава интересите на работодателите, като браншова организация на работодателите в туризма, съгласно чл. 36, ал. 8 от Кодекса на труда.
Съдейства за повишаване ефективността на туристическия мениджмънт и за подобряване на професионалното образование и обучение на кадрите в туристическия отрасъл
 
Предмет на конкурса е създаването на идеен проект на лого (запазен графичен знак) на Камарата, презентиращо я като престижна национална неправителствена институция, оторизирана като браншова рабодателска организация, член на Българската стопанска камара.
 
Всяко предложение за участие в конкурса трябва да съдържа:
1. Заявление за участие в конкурса, попълнено по образец, лично или от упълномощен от участника представител.
 
2. Проект/и на лого на Българска туристическа камара, включващи, както следва:
Лого, цветен вариант
Лого, черно-бял вариант
Комбинация на логото със запазения шрифт в два варианта – на български и английски език.
 
Всеки проект, включващ гореизброените варианти, се представя разпечатан на един картон във формат А3 и на CD, записан в pdf формат. Конкурсът е явен, името, телефонът и адресът за кореспонденция на всеки участник трябва да са поставени на гърба на всяка разпечатка.
 
3. Други изисквания:
Проектите да са придружени от обяснителен текст за идеята и концепцията на логото до 1 (една) страница, формат А4.
Проектите трябва да са направени специално за конкурса и да не са участвали досега в други конкурси. 
Проектите на лого не трябва да са придобили публичност в общественото пространство и разпознаваемост във връзка с друг продукт, услуга, дестинация, лице и др. и/или да са регистрирани като марка или друг обект на интелектуална собственост.
 
4. Декларация/и, попълнени по образец, за предоставяне авторските права на Възложителя при спечелване на първа награда в конкурса, която се попълва лично от участника и се поставя в плика заедно с представените авторски проекти.
 
ВАЖНО: Предложенията за участие в конкурса, които не отговарят на горепосочените изисквания, се отстраняват от участие в конкурса и не се разглеждат от Конкурсната комисия. В случай, че вече са оценени, се дисквалифицират.
 
В КОНКУРСА могат да участват самостоятелно или в екип художници, рекламни и дизайнерски агенции, студенти, архитекти, както и неспециалисти в графичния дизайн. Всеки участник има право да представи не повече от два проекта.
 
ОЧАКВАНИЯТ РЕЗУЛТАТ е да се избере уникален графичен знак /лого/ с високи графични и идейни качества. Логото следва да е оригинално и запомнящо се и бързо и лесно да представя Българска туристическа камара като престижна национална неправителствена институция в бранш „Туризъм”.
 
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА ще бъдат:
Характерно символно значение за дейността на Българската туристическа камара;
Лаконичност и яснота на графичния образ;
Възможност за разработване на логото в цялостна система за визуална идентичност.
 
НАГРАДЕН ФОНД ще бъде разпределен между първите пет селектирани участника, както следва:
– Четири поощрения по 100 лв.
– Една първа награда от 1 000 лв., която се заплаща като възнаграждение по Договор за поръчка за изработване на идеен проект на лого.
 
На победителя в конкурса ще бъде предложено проектирането на цялата визуална идентичност (brand book) на логото на БТК по цени, предложени от възложителя, и съгласувани със Съюза на българските художници – секция Графичен дизайн.
 
Награденият и селектираните проекти ще бъдат представени на сайта www.btch.bg.
 
Резултатите от конкурса ще бъдат официално оповестени на 20.11.2015 г., петък в 16:00 часа,  в заседателната зала на Българска туристическа камара. Спечелилите проекти ще бъдат представени и в Културно-информационния център на Столична община в подлеза на Софийския университет „Св. Климент Охридски“
 
КОНКУРСНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ може да бъде получена до 05.11.2015 г. от Деловодството на Българска туристическа камара, гр. София, ул. „Света София” № 8, ет. 4.; тел. за връзка 0888 197 366.
 
СРОК ЗА ПОДАВАНЕ на проектите е 19.11.2015 г., до 16.00 часа на адрес – София гр. София, ул. „Света София“ № 8, ет. 4, Българска туристическа камара. Проектите се предават в запечатан плик с надпис „Конкурс за идеен проект на лого на Българска туристическа камара“ и име на участника.
           
Заседанията на Комисията се провеждат в заседателната зала на БТК.