Периодични доставки на консумативи и канцеларски материали след предварителна заявка по проект •Усъвършенстване на системите за управление в НХА, чрез въвеждане на автоматизирана университетска информационна система•

Краен срок: 2013.03.11

Протокол – 20.03.2013 относно публична покана с предмет на дейност „Периодични доставки на консумативи и канцеларски материали след предварителна заявка“ по Договор BG051PO001-3.1.08-0025 – Проект „Усъвършенстване на системите за управление в Националната художествена академия,чрез въвеждане на автоматизирана университетска информационна система“ – АОП№ 9013014 от 11.03.2013 г.
Допълнителна информация можете да получите в сградата на НХА , ул. „Шипка“ №1, ет.3, ст. №17
от 11:00 ч. до 16:00 ч.