Принципи на визуалната композиция

Краен срок: 2013.03.29

Националната художествена академия обявява конкурс за професор по 050804, Изкуствознание и изобразителни изкуства, „Принципи на визуалната композиция“ за нуждите на катедра „Стенопис“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. 
За справки „Учебнометодичен отдел“, тел. (02) 9881702.