Публична покана с предмет на дейност „Доставка на нов автомобил“

Краен срок: 2014.04.10

На основание заповед N 0086-O/01.04.2014 г. се открива процедура с публична покана с предмет на дейност
„Доставка на нов автомобил при условията на оперативен лизинг за нуждите на Национална художествена академия
– АОП № 9027752 от 02.04.2014 г.
1. Документи за участие и техническа спецификация.