Публична покана за извършване на СМР - РОП №9028622

Краен срок: 2014.05.07

На основание заповед N 0095-O/15.04.2014 г. се открива процедура  с  публична покана с предмет на дейност
„Строително-ремонтни работи в сгради собственост на Национална художествена академия по три обособени позиции
– АОП № 9028622 от 24.04.2014 г.

1. Публична покана РОП № 9028622.

2. Техническо задание /3 обособени позиции/.

3. Приложения.

4. Методика за оценка.

5. Проект на договор.