Решение за откриване на процедура за обществена поръчка АОП № 0069/05.04.2019

Краен срок: 2019.04.16

Решение за откриване на процедура на обществена поръчка по пряко договаряне c ПРЕДМЕТ „Извършване на физическа охрана в обекти собственост на Национална художествена академия“  АОП № 0069/05.04.2019 с покана за участие в процедура на пряко договаряне № 0475/16.04.2019
 
Пакет документи за кандидатстване по обществена поръчка:
 
1. Указания за участие. Образец 1 – Опис на документите
2. Проект на договор
 
Доклад от Комисията по конкурса
Протокол на комисията
Решение за избор на изпълнител
Обявление за прекратяване на договор за ОП
Обявление за възлагане