Решение за откриване на процедура за обществена поръчка АОП №593299

Краен срок: 2014.05.14

Решение № 0212-О / 21.07.2014 г. за определяне на изпълнител по процедура с предмет „Извършване на физическа охрана в обекти собственост на Национална художествена академия“
 
Решение за откриване на процедура на обществена поръчка c ПРЕДМЕТ „Извършване на физическа охрана в обекти собственост на Национална художествена академия“  АОП №593299/20.03.2014 с обявление за обществена поръчка АОП № 593306 /20.03.2014
 
Решение за промяна в процедурата на обществена поръчка с предмет „Извършване на физическа охрана в обекти собственост на Национална художествена академия“ АОП 597443/03.04.2014
 
Пакет документи за кандидатстване по обществена поръчка :
 
1. Указания за участие
2. Техническо задание
3. Приложения.
4. Проект на договор.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с провеждането на открита процедура с предмет: “Извършване на физическа охрана в обекти собственост на Национална художествена академия“, уведомяваме заинтересованите лица, че се променя часа на откритото заседание за отваряне на офертите ще се проведе на 14.05.2014 г. от 16.00 часа, а не от 12.00 часа.