Строително-ремонтни работи – направа на външна канализация

Краен срок: 2014.09.19

Заповед 0236-О/29.08.2014 за откриване на процедура за обществена поръчка  съгласно гл. 8а от ЗОП с публична покана АОП №9033442/08.09.2014
с предмет „Строително-ремонтни работи – направа на външна канализация за дъждовни води около сграда на Национална художествена академия бул. „Цариградско шосе“ №73.
 
Пакет документи за кандидатстване по обществена поръчка АОП №9033442/08.09.2014
 
1. Указания за участие
2. Техническа спецификация
3. Методология за оценка
4. Проект на договор
5. Образци документи