Свободна длъжност „Експерт международно сътрудничество“

Краен срок: 2024.04.19

Националната художествена академия обявява конкурс за длъжност „Експерт международно сътрудничество“ в Международен отдел.
 
Кратко описание на длъжността:
– По линия на Международната дейност на НХА, осъществява координационна, информационно-справочна и аналитична  дейност  в рамките на своите правомощия и в съответствие със законовите и подзаконови нормативни актове, заповеди и разпореждания на ръководството, и международните стандарти, касаещи дейността на Aкадемията.
– участва в осъществяването на международен информационен обмен.
– участва в реализирането на проекти по фондове, програми и финансови инструменти, финансирани от Европейския съюз, от други държави, международни институции, организации и двустранни програми. 
– координира програма „Еразъм+“.
– следи за изтичане на сроковете по сключените от НХА международни договори и споразумения.
– изготвя, при поискване, месечни/ годишни отчети, справки и анализи за извършената дейност.
– участва в организацията и подготовката на вътрешно-нормативни актове по предмета на дейност.
– изготвя предложения за подобряване на работата и подпомага дейността на ръководителя на сектора и Ректора.
 
Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
– Образование: висше, в областта на хуманитарните, социалните, стопанските и правните науки;
– Образователно-квалификационна степен – бакалавър;
– Предпочитана специалност, по която е придобито образованието – международни отношения, връзки с обществеността, филология;
– Ниво на владеене на английски език, писмено и говоримо – минимум С1;
– Всеки допълнителен език се счита за предимство.
 
Допълнителни умения и квалификации:
– Демонстрира умения за работа в екип, комуникативност и гъвкавост;
– Отнася се отговорно към служебните ангажименти и изпълнява в срок поставените задачи;
– Компютърна грамотност: MS Office, познаването на Еразъм платформата е предимство. 
 
Необходими документи за участие в конкурса:
1. Заявление до Ректора на НХА за участие в конкурса;
2. Документи за завършена образователна степен и придобита специалност, професионална квалификация (ксерокопия);
3. Професионална автобиография;
4. Ксерокопие от трудова и / или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ опит в необходимата област;
 
Подаване на документите:
Документите се подават в Деловодството на Национална художествена академия, гр. София, ул. „Шипка“ №1, партерен етаж, в запечатан плик, всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа.
Върху плика се посочва: наименование на свободната позиция, трите имена на кандидата, адрес за кореспонденция и телефонен номер.
 
Краен срок: 19.04.2024 г. (включително) до 16:00 часа.
 
Начин за провеждане на избора:
1 етап: Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания;
2 етап: Интервю с допуснатите кандидати.
 
Провеждане на интервю с допуснатите кандидати на 23.04.2024 г. в сградата на НХА, ул. „Шипка“ № 1, по график, предварително съобщен на кандидатите. 
 
Длъжностна характеристика на свободната длъжност се предоставя на кандидатите, при подаване на документите, в деловодството на академията.
 
За справки: тел: 02 9878177
 
НХА спазва изискванията на европейската директива за защита на личните данни. Всички кандидатури ще се разглеждат строго конфиденциално.