Свободна позиция за длъжност „Експерт в Учебно-методичен отдел“

Краен срок: 2020.09.23

30.09.2020 – Резултати от II етап на конкурса
Комисия, назначена със заповед № 0247-О/25.09.2020 г. на Ректора на НХА проведе среща с канидатa, допуснат до втори етап на конкурса за „Експерт УМО“.
След проведеното интервю  с Веселина Попова , комисията взе решение да я предложи за назначаване на трудов договор, с изпитателен срок .
 
25.09.2020 – Резултати от I етап на конкурса
На основание заповед No 0236 – О от 21.09.2020 г. на Ректора на НХА, назначената комисия разгледа постъпилите документи на кандидатите по обявения подбор за свободна позиция: „Експерт в УМО“
1. Допуска до интервю Веселина Попова
Интервюто ще се проведе на 29.09.2020 г. , за което кандидатът ще бъде уведомен  по телефон.
 
 
ОБЯВЛЕНИЕ
Национална художествена академия обявява  свободна позиция за длъжност „Експерт в Учебно-методичен отдел“
 
I. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
1. Степен на завършено образование – висше, като предимство имат завършилите: Хуманитарни науки; Изкуства; Публична администрация; Право
2. Минимална образователно-квалификационна степен – „магистър“
3. Познаване на правната и нормативна база в системата на ВО
4. Познаване на Правилника за дейността на Националната художествена академия
5. Минимален професионален опит – 3 (три) години в областта на административни структури, като предимство имат работилите в системата на ВО.
 
II. Допълнителни умения и квалификации:
1. Да притежава организационни умения за работа в екип, адаптивност, комуникативност.
2. Свободно владеене на английски език. (ниво Intermediate)
3. Работа с MS Office Professional 2016,
 
III. Начин за провеждане на избора:
1 етап: Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.
2 етап: Интервю с одобрените в I етап кандидати.
 
І етап на подбора: Списък на кандидатите, допуснати до втори етап ще бъде публикуван на 25.09.2020 г. на информационното табло в сградата на НХА, както и на сайта на академията: www.nha.bg
ІІ етап на подбора: Провеждане на интервю с допуснатите кандидати ще  се проведе на 29.09.2020 г. от 10:30  часа в сградата на НХА, ул. „Шипка“ №1 .  
 
IV. Необходими документи за участие в подбора:
1. Заявление до Ректора на НХА за участие в подбора;
2. Документи за завършена образователна степен и придобита специалност, професионална квалификация, степен на владеене на английски език (ксерокопия);
3. Професионална автобиография;
4. Мотивационно писмо;
5. Ксерокопие от трудова и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ опит в необходимата област;
6. Референции – два броя, едната от последен работодател.
 
V. Място и срок на подаване на документите:
Документите за участие в подбора се подават в Деловодството на Национална художествена академия, гр. София, ул. „Шипка“ №1, партерен етаж, в запечатан плик, всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа, до 23.09.2019 г. (включително, до 16:00 часа).
Върху плика се посочва: наименование на свободната позиция, трите имена на кандидата, адрес за кореспонденция и телефон.
 
VI. Кратко описание на длъжностите:
1. Експертът в Учебно-методичния отдел извършва комплекс от дейности, свързани с подпомагане на академичното ръководство по поддържането и оценяването на качеството на обучение в Академията, както и документацията по акредитационни процедури и следакредитационен контрол;.  Организира приема и изготвя  учебната и справочна документация на чуждестранните  студенти .
  
Длъжностните характеристики на свободната длъжност се предоставят на кандидатите, при подаване на документите, в деловодството на академията.
Моля, изтеглете „Заявление за участие в подбор“, което трябва да попълните и донесете в НХА, при подаване на документите!
За справки: тел: 02/987 81 77, 02/9881702