Свободна позиция за длъжност „Инспектор факултет“

Краен срок: 2019.07.08

Протокол на комисията за допускане на кандидати до интервю
 
Протокол на комисията за избор на кандидат
 
 
ОБЯВЛЕНИЕ
 
Национална художествена академия обявява свободна позиция за длъжност „Инспектор  факултет“
 
I. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
1. Степен на завършено образование – средно или висше, като предимство имат завършилите: Хуманитарни науки; Технически науки; Изкуства; Публична администрация; Право
2. Познаване на правната и нормативна база в системата на ВО
3. Познаване на Правилника за дейността на Националната художествена академия
4. Минимален професионален опит –  предимство имат работилите в системата на ВО.
 
II. Допълнителни умения и квалификации:
1.Да притежава организационни умения за работа в екип, адаптивност, комуникативност.
2.Работа с MS Office Professional 2010,
 
III. Начин за провеждане на избора:
1 етап: Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.
2 етап: Интервю с допуснатите кандидати.
 
Списък на кандидатите, допуснати до втори етап ще бъде публикуван на 08.07.2019 г. на информационното табло в сградата на НХА, както и на сайта на академията: www.nha.bg
 
Интервю с допуснатите кандидати ще се проведе на 08.07.2019 г. от 15.00 часа в сградата на НХА ул. „Шипка“ №1, зала Академичен съвет. Резултатът ще бъде публикуван на 08.07.2019 г. на информационното табло в сградата на НХА, както и на сайта на академията: www.nha.bg
 
IV. Необходими документи за участие в подбора:
1. Заявление до Ректора на НХА за участие в подбора 
2. Документи за завършена образователна степен и придобита специалност, професионална квалификация (ксерокопия);
3. Професионална автобиография;
4. Ксерокопие от трудова и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ опит в необходимата област;
 
V. Място и срок на подаване на документите:
Документите за участие в подбора се подават в Деловодството на Национална художествена академия, гр. София, ул. „Шипка“ №1, партерен етаж, всеки работен ден от 9,00 до 16,00 часа, до 05.07.2019г. (включително) до 16.00 часа.
 
VI. Кратко описание на длъжността: Инспектор факултет извършва комплекс от дейности,свързани с организацията на цялостната учебно – административна работа във факултета и деканата : записва  и оформя досиетата на новоприетите студенти и всички останали; подготвя и организира документооборота, свързан с изпитните сесии;отговаря за срочното и вярно внасяне от преподавателите на оценките от изпитните протоколи в главната книга;нанася заверки на семестъра в главните книги, осигурява студентските книжки за подписването им от декана на факултета, както и тяхното подпечатване; води дневник с оценките на студентите по всички дисциплини;прави извадки от главните книги за цялостното обучение, оформя общия успех и нанася хорариума и кредитите на съответните дисциплини, изучавани през периода на следването.
 
Длъжностна характеристика на свободната длъжност се предоставя на кандидатите, при подаване на документите, в деловодството на академията.
За справки: тел: 02/987 81 77