Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот-публична държавна собственост

Краен срок: 2020.08.17

О Б Я В А
за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот-публична държавна собственост
 
Национална художествена академия, на основание чл. 44 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и Заповед №0191-О/15.07.2020г. на Ректора на Национална художествена академия, ОБЯВЯВА ТЪРГ с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична държавна собственост, на обща площ от 12,59  кв. метра, намиращ се във входният вестибюл на галерията на НХА в сградата на НХА, находяща се на ул. „Шипка“ №1, гр. София, с предназначение за търговска дейност – Магазин за художествени материали за нуждите на НХА и продажба на издадени от НХА печатни изделия.
Срок на наемното правоотношение – 4(четири) години.
 
Начална месечна наемна цена – 383лв. (триста осемдесет и три лева) без ДДС, определена съгласно чл. 41, ал. 1 от ППЗДС.
Депозитът за участие в търга е в размер на 30 (тридесет) лв. и се превежда по следната банкова сметка на НХА в Българската народна банка: IBAN: BG72 BNBG 9661 3300 1763 01, BIC: BNBGBGSD, Банка – БНБ.
 
Тръжната документация може да бъде изтеглена от интернет страницата на Национална художествена академия – www.nha.bg или да бъде закупена в Деловодството ет.1, в сградата на НХА ул. Шипка №1 от датата на публикуване на обявата за търга до изтичане срока за подаване на заявления за участие срещу представен документ за платени документи в размер 60лв. /шестдесет лева/
 
 Заявления за участие се приемат всеки работен ден в интервалите от 8,30 часа до 16,30 часа до 17.08.2020г.(включително) в административната сграда на НХА - гр. София, ул. „Шипка“ № 1, в стая Деловодство, ет. 1
 
Оглед на площите – всеки работен ден след предварително записване на тел. 0882 126 677
Търгът ще се проведе на 18.08.2020г. от 10.00 ч. в сградата на НХА, ул. Шипка №1 в залата на Академичен съвет.
 

Файлове за изтегляне