Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична държавна собственост

Краен срок: 2023.02.07

На основание чл. 44 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и Заповед № 0031 – О от 30.01.2023 г. на Ректора на Националната художествена академия
 
ОБЯВЯВА ТЪРГ
с тайно наддаване за отдаване под наем на част от терен –  публична държавна собственост с полезна площ от 1.00 кв. м от двора на Националната художествена академия на ул. „Шипка“ № 1, гр. София, район „Оборище“, за разполагане на 1 (един) брой терминално устройство до входа на двора на НХА.
Срок на наемното правоотношение – 2 години.
Начална месечна наемна цена – 144 лева без включен ДДС, определена съгласно чл. 41, ал. 2 от ППЗДС.
Депозитът за участие в търга е в размер на 100 лв. и се превежда по следната банкова сметка на НХА: IBAN: BG72 BNBG 9661 3300 1763 01, BIC: BNBGBGSD, Банка – БНБ.
Тръжната документация може да бъде изтеглена от интернет страницата на НХА – www.nha.bg от датата на публикуване на обявата за търга до изтичане на срока за подаване на заявления за участие.
 
Заявления за участие се приемат всеки работен ден в интервалите от 9.00 часа до 16 часа от 07.02.2023г до 22.02.2023г. в административната сграда на НХА – гр. София, ул. „Шипка” № 1, в стая Деловодство, ет. 1.
 
Оглед – всеки работен ден след предварително записване на тел. 088 6842658
Търгът ще се проведе на 23.02.2023г. от 09.30 ч. в сградата на НХА, ул. „Шипка“ № 1, зала на Академичния съвет.

Файлове за изтегляне