Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижим имот – държавна собственост

Краен срок: 2021.05.17

О Б Я В А
За провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот-частна държавна собственост
 
Национална художествена академия, на основание чл. 44 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и Заповед №0084-О/08.04.2021г. на Ректора на Национална художествена академия,
 
ОБЯВЯВА ТЪРГ
с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – частна държавна собственост, находящ се в гр. София, район „Студентски“, кв. „Студентски град“, Студентско общежитие-блок 28, представляващ помещение, намиращо се в партера на блок 28 с площ 53 кв.м. с предназначение за извършване на търговска дейност – Арт студио за красота и мода, свързано с специалностите в НХА мода и текстил.
 
Срок на наемното правоотношение – 4 /четири/години.
Начална месечна наемна цена – 318,00 лева (триста и осемнадесет лева), без включен ДДС, определена съгласно чл. 41, ал. 1 от ППЗДС.
 
Депозитът за участие в търга е в размер на 80 (осемдесет) лв. и се превежда по следната банкова сметка на НХА в Българската народна банка: IBAN: BG72 BNBG 9661 3300 1763 01, BIC: BNBGBGSD, Банка – БНБ.
Тръжната документация може да бъде изтеглена от интернет страницата на Национална художествена академия – www.nha.bg или да бъде получена в Деловодството ет.1, в сградата на НХА ул. Шипка №1 - Ректорат, от датата на публикуване на обявата за търга, до изтичане срока за подаване на заявления за участие, срещу представен документ за платени документи в размер 60 (шестдесет) лв.
 
Заявления за участие се приемат всеки работен ден в интервалите от всеки работен ден от 8,30 часа до 16.30 часа на 14.04.2021г. до 17.05.2021г. от 8.30 до 16.30 ч. в административната сграда на НХА - гр. София, ул. “Шипка” № 1, в стая Деловодство, ет.1.
 
Оглед на площите – всеки работен ден след предварително записване на 
тел. 02 861 4131/ 0882 126 677
 
Търгът ще се проведе на, в на 18.05. от 10.00 часа сградата на НХА, ул. Шипка №1., зала на Академичен съвет.

Файлове за изтегляне