Търг с тайно наддаване за отдаване под наем, по обособени позиции

Краен срок: 2021.12.16

Национална художествена академия/НХА/, на основание чл. 44 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост и Заповед № 0294-О/29.11.2021г. на Ректора на НХА.
 
ОБЯВЯВА Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, по 9 /девет/ обособени позиции за части от имоти - държавна собственост, предоставени за ползване и управление на НХА, находящи се в гр. София, бул.,,Княз Ал. Дондуков“ № 56., г. София. Точното нахождение на обособените позиции и дейността за извършването на която се отдават под наем съответните части от недвижимия имот са посочени конкретно в Тръжната документация.
Тръжната документация може да бъде изтеглена от интернет страницата на НХА– www.nha.bg. или може да бъде закупена от Деловодството на НХА срещу такса от 60 лева, като таксата се внася по сметката на НХА IBAN: BG81 BNBG 9661 3100 1763 01, BIC: BNBGBGSD, Банка – БНБ или в касата на НХА – София, ул.”Шипка” № 1.
 
Срок на наемното правоотношение – четири години.
Начална месечна наемна цена, определена съгласно чл. 41, ал. 2 от ППЗДС. В Тръжната документация е посочена началната месечна цена по съответните обособени позиции.
Всеки кандидат има право да кандидатства за една, за няколко или за всички посочени обособени позиции, като класирането по всяка позиция е самостоятелно.
За всяка една обособена позиция кандидатите представят отделно заявление и документи за участие.
 
Депозит за участие в търга – Парична вноска – 30 лв. /тридесет лева/ за съответната обособена позиция, платим най- късно до изтичане на срока за подаване на заявленията по следната банкова сметка на НХА IBAN: BG72 BNBG 9661 3300 1763 01, BIC: BNBGBGSD, Банка – БНБ.
 
Заявления за участие в търга се подават в деловодството на НХА, гр. София, ул.”Шипка” №1, партер всеки работен ден в интервалите от 9.30 часа до 16 часа в срок до 16.12.2021г.
 
Оглед на площите се извършва всеки работен ден след предварително записване на тел. тел. 0882 126 677, лице за контакт - инж. Борислав Станков.
Търгът ще се проведе на 17.12.2021г. от 14.00 часа в сградата на НХА, гр. София, ул.“Шипка“ № 1, партер- зала на Академичния съвет.
 

Файлове за изтегляне