Централна избирателна комисия – информация за студенти

2015.10.21

Листовка за гласуване на ученици и студенти в изборите за общински съветници и за кметове и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

В изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври
2015 г. избирателите – ученици и студенти, гласуват по общия ред с
документ за самоличност (лична карта). Едновременно с гласуването за
общински съветници гласуват и за национален референдум.
За да упражнят правото си на глас за общински съветници и
кметове в населеното място, в което имат право да гласуват – по
постоянен или по настоящ адрес, се освобождават от учебни занятия един
ден преди, по време на изборния ден и един ден след него.
 
Само за национален референдум учениците и студентите могат
да гласуват в избирателна секция по избор в населеното място, в което
учат, ако то е различно от постоянния им адрес, или от настоящия им
адрес, ако са заявили, че ще гласуват по настоящ адрес.
Гласуването само за национален референдум се извършва след
представяне на:
– лична карта;
– надлежно заверена от учебното заведение за съответната учебна
година ученическа книжка или за съответния семестър студентска
книжка;
Подписват пред комисията декларация по образец (Приложение
№ 53-НР от изборните книжа), че не е гласувал и няма да гласува на друго
място.
 
По време на гласуването ученическата или студентската книжа
остава в секционната избирателна комисия заедно с документа за
самоличност.
 
След полагането на подпис в списъка за гласуване в ученическата
или студентската му книжка се вписва датата на референдума, се
отбелязва, че е гласувано за национален референдум и се подписва от
председателя или секретаря и от член на секционната избирателна
комисия, и се връща на избирателя.

Сподели