Допълнителен прием за окс „Магистър“

2017.09.18

Националната художествена академия, обявява допълнителен прием за окс „Магистър“ за места държавен прием, непопълнени през септемврийската приемна сесия, както следва:
 
Скулптура - 1
Плакат и визуална комуникация - 1
Изкуствознание - 3
Резба - 2
Керамика - 1
Текстил - изкуство и дизайн - 4
Метал - 1
Рекламен дизайн - 3
Дизайн на порцелан и стъкло - 1
Дизайн за детската среда - 1
Теория и практика на художественото образование - 1
Дигитални изкуства - 2
 
Подаване на документи:
19 и 20 септември 2017 г. от 9:00 до 17:00 ч.
21 септември 2017 г. до 12:00 часа.
в Учебен отдел, ул. „Шипка“ „1, ет. 1
 
Документите за кандидатстване:
1. Молба до Ректора по образец (закупена от НХА). 
2. Оригинал и копие от дипломата за завършено висше образование (бакалавърска или магистърска степен). Оригиналната диплома се връща веднага след сверяване с копието. 
2.1. В случай, че издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, кандидатът подава академична справка – оригинал, в която да са отразени средният успех от семестриалните изпити с хорариума на часовете по отделните дисциплини и успехът от дипломната защита или от държавните изпити. 
3. Квитанция за платена такса за участие в конкурса. От такса за кандидатстване се освобождават: кръгли сираци (до 26-годишна възраст) инвалиди, военноинвалиди, лица, пребивавали до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца от системата на МОН и майки с три и повече деца. 
4. Кандидатстудентите-чужденци прилагат документ за владеене на български език. Ако не притежават такъв, се явяват на изпит по български език в НХА или провеждат едногодишен курс на обучение в подготвителното отделение по български език в Националната художествена академия. 
5. Завършилите висши училища в чужбина, признати по законодателството на съответната държава представят легализирана диплома, с предварително утвърдена от НХА валидност на придобитата в чужбина квалификационна степен в съответствие с държавните изисквания в Р. България
 
Изпитът за окс „Магистър“ ще се състои на 25.09.2017 г. по сгради

Сподели