Излезе от печат изданието „Въведение в теоретико–историческото изучаване на пластическите изкуства“. Автор – Чавдар Попов

2021.12.13

Автор – Чавдар Попов
Графичен дизайн – Буян Филчев
Превод – Ксения Киселинчева
Редактор и коректор – Надежда Петкова
 
Изданието е финансирано в изпълнение на програмата за научната и художествено-творческата дейност на НХА за 2021 г.
 
Резюме
 
На базата на обширен историографски материал и на многобройни библиографски източници, в книгата е направен опит да бъде аргументирана и защитена необходимостта от изучаването на пластическите изкуства в единството на теория и на история. В тази връзка като един от основните проблеми се очертава необходимостта от изясняване на предметната област на изкуствознанието.
 
В хода на изложението последователно е проследена историческата динамика и променящите се параметри както на нейните относителни граници, така и на вътрешната й структура, състояща се от отделни видове, жанрове и форми.
Първа глава изследва процесите на самоопределяне и на легитимиране на изкуството като сфера, която в хода на историческото развитие се обособява както от сродни области (занаяти, наука и т.н.), така и от различни форми и прояви на изобразителното и на архитектоничното творчество, схващани в по-широк антропологичен план. В тази връзка се поставя и въпросът за отграничаване на „произведение на изкуството” от „артефакт” изобщо. Проследена е еволюцията и взаимните съотношения между променящите се функции на произведенията на изкуството (култови, ритуални, митологични, религиозни, идеологически, утилитарни, естетически, художествени и т.н.).
 
Втора глава се занимава с постъпателно формиращата се общност на пластическите изкуства и с еволюцията на терминологията, отнасяща се по-специално до обобщаващите термини, които конституират тази общност. Именно пластическите изкуства в цялост се намират в сферата на внимание на изкуствоведската наука. Тези проблеми са проследени в хода на тяхната историческа последователност през различните епохи – Античност, Средновековие, Ренесанс, Модерност.
 
Трета глава се спира на особеностите и на характеристиките на „Света на изкуството”. Проследяват си историческите параметри на тази субкултурна система, в чийто контекст се реализират социалните и комуникативните аспекти на изкуството. Сферата на пластическите изкуства има многобройни допирни точки както с визуалната комуникация, така и с предметната среда.
 
В заключение се прави изводът, че без изясняване на тези, а и на редица други въпроси, засегнати в хода на изложението, не е възможно да се говори за теория или за история на изкуството изобщо, тъй като пластическите изкуства не могат да бъдат дефинирани относно някаква имагинерна метафизична „същност”, а следва да бъдат изучавани в многообразието и в същото време в лимитите на исторически установените конвенции.„
 
проф. д.изк. Чавдар Попов
 

Сподели