Кампания за държавни стипендии – летен семестър на 2023/2024 учебна година

2024.03.01

Националната художествена академия обявява кампания за държавни стипендии за летен семестър на 2023/2024 учебна година – от 8 март до 21 март 2024 г. (включително).
 
Кампанията за държавни стипендии за летен семестър на учебната 2023/2024 година ще се проведе изцяло онлайн.
 
Съгласно ПМС №90/2000 г., студентите могат да кандидатстват за 4 (четири) вида стипендии по следните критерии:  
– НА ОБЩО ОСНОВАНИЕ:
• ОТЛИЧЕН УСПЕХ – 6.00 – 5.50 (ОУ)
• ДОХОД И УСПЕХ – над 4.50 (ДУ) 
– ПО ПРАВО
– ЗНАЧИМИ ПОСТИЖЕНИЯ 
(Кампанията за стипендии за Значими постижения ще бъде обявена след класацията за стипендии по Право и на Общо основание в началото на месец април)
 
КАНДИДАТСТВАНЕТО ЗА СТИПЕНДИЯ ПО УСПЕХ НЕ ГАРАНТИРА КЛАСИРАНЕ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА, ЧЕ СТУДЕНТЪТ ОТГОВАРЯ НА УСЛОВИЯТА. 
 
ИЗВЪРШВА СЕ КЛАСИРАНЕ СПОРЕД БРОЯ НА ОТПУСНАТИТЕ СТИПЕНДИИ!
 
Административната университетска информационна система ще бъде отворена от момента на обявяването на кампанията!
https://ams.nha.bg/ 
 
За да подадете документите си електронно трябва:
1. Да попълните и разпечатате необходимите формуляри, да ги подпишете на указаните места, след което да ги сканирате в JPEG формат!
2. Да набавите всички необходими документи, които са нужни за съответния вид стипендия, за която кандидатствате и да ги сканирате в JPEG формат!
3. Всички сканирани JPEG файлове да изпратите на съответния имейл според вида стипендия, за която кандидатствате!
4. Имейлът трябва да е със тема: трите имена и факултетен номер, изписани на кирилица.
 
Всички формуляри и приложими документи трябва да бъдат СКАНИРАНИ и изпратени до края на обявения срок (21.03.2024 г.) на е-mail, който е генериран за всяка от видовете стипендии: 
– st_otlichen_uspeh@nha.bg – стипендия за ОТЛИЧЕН УСПЕХ (ОУ)
– st_dohod_uspeh@nha.bg – стипендия за ДОХОД И УСПЕХ (ДУ) 
– st_po_pravo@nha.bg – стипендия ПО ПРАВО
 
* ЗАБЕЛЕЖКА – Документите се считат за изрядни само ако са подписани с химикал и СКАНИРАНИ в JPEG формат! Снимани с телефон документи, както и такива, подписани дигитално, няма да бъдат разглеждани от КСБВУ! 
 
СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЕЛЕКТРОННО: 8 март 2024 г. до 21 март 2024 г. (включително).
 
Документи, изпратени в неизряден вид и/или извън обявения срок за кандидатстване за стипендии (08.03.2024 г./21.03.2024 г.) няма да бъдат преглеждани от КСБВУ и не подлежат на участие в класиране!
 
КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИЯ НА ОБЩО ОСНОВАНИЕ ЗА ОТЛИЧЕН УСПЕХ:
Кандидатстващите студенти за този вид стипендия трябва да:
1. Да имат среден успех от последните два семестъра, не по-нисък от 5.50.
2. Да попълнят електронната бланка в сектор „Молби за отпускане на стипендии“ в личния си профил в https://ams.nha.bg/, като в полето „Месечен доход на член от семейството“ се въвежда 0 (нула), а в полето „Населено място“, след въвеждане на съответния град, се изчаква малко и се селектира от падащото прозорче градът; в полето за приложени документи да се опишат документите, които се прилагат. 
3. След попълване на формуляра, да го запише, регистрира и изтегли, допълни, разпечата и подпише Приложение №1 (МОЛБА – ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИЯ) и Приложение №4 (ДЕКЛАРАЦИЯ).
4. Задължителен документ за всички: ксерокопие от документ ДЕТАЙЛИ БАНКОВА СМЕТКА, съдържащ IBAN – номера на личната му банковата сметка.
5. Да сканира цялата набавена документация и да я изпрати на следната ел. поща: st_otlichen_uspeh@nha.bg със заглавие: ТРИ ИМЕНА И ФАК.№ НА КИРИЛИЦА.
 
Месечната стипендия на Общо основание по ОУ е:
• За Отличен успех 6.00 – 5.50 – 140 лв./човек за 5 месеца
 
 
КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИЯ НА ОБЩО ОСНОВАНИЕ ПО ДОХОД И УСПЕХ (ДУ):
Кандидатстващите студенти и за този вид стипендия трябва да:
1. Да имат среден успех от последните два семестъра, не по-нисък от 4.50 и среден месечен брутен доход на член от семейството не по-висок от 933 лв. 
2. Да попълнят електронната бланка в сектор „Молби за отпускане на стипендии“ в личния си профил в https://ams.nha.bg/, като в полето „Населено място“, след въвеждане на съответния град, се изчаква малко и се селектира от падащото прозорче градът; в полето за приложени документи да се опишат документите, които се прилагат. 
3. След попълване на формуляра да го запише, регистрира и изтегли, допълни, разпечата и подпише Приложение №1 (МОЛБА – ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИЯ), Приложение №2 (ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОХОДИТЕ И СЕМЕЙНОТО ПОЛОЖЕНИЕ), Приложение №3 (ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ФИРМИ – приложението се изисква само ако Вие или Вашите родители притежавате регистрирана фирма) и Приложение №4 (ДЕКЛАРАЦИЯ).
4. Да предостави служебни бележки, удостоверяващи брутните доходи по трудови и извънтрудови правоотношения на студента и всички членове на семейството (родители, брат/сестра) включително пенсии, отпуски и болнични за периода от септември 2023 г. до февруари 2024 г. (включително). За сумата на изплатените в периода болнични се представя отделен документ от НОИ.
5. Задължителен документ за всички: ксерокопие от документ ДЕТАЙЛИ БАНКОВА СМЕТКА, съдържащ IBAN – номера на личната му банковата сметка.
6. Да сканира цялата набавена документация и да я изпрати на следната ел. поща: st_dohod_uspeh@nha.bg със заглавие: ТРИ ИМЕНА И ФАК.№ НА КИРИЛИЦА.
 
Месечната стипендия на Общо основание по ДУ е 120 лв./човек за 5 месеца
 
ПОЯСНЕНИЯ:
• За изчисляване на доход на член от семейството, студентът трябва да събере всички брутни доходи на членовете на семейството, както и личните си брутни доходи (ако има такива) за последните 6 месеца, в периода септември 2023 г. до февруари 2024 г. (включително), след което да раздели сбора на 6 (месеца) и получената сума да раздели на броя членове на семейството.
 
Документи, удостоверяващи други доходи са:
• Документи за получени стипендии, с изключение на стипендиите по ПМС №90/2000 и ученическите, както и лични брутни доходи на учащите се братя и сестри (ученици и студенти редовна форма на обучение), прилага се документ (служебна бележка, уверение), че братята и сестрите са учащи в редовна форма на обучение и са записани за съответния семестър/срок и учебна година.
• Личните брутни доходи на кандидата за стипендия – от работа (документ от работодателя), бригади, пенсии (документ от НОИ) и др.;
• За получени помощи за деца и за социални помощи се представя документ от службите „Социално подпомагане“.
• За безработни членове на семейството се признават само поддържащите редовна регистрация в бюрото по труда за целия изискван период от септември 2023 г. до февруари 2024 г. и документ за обезщетения от НОИ, ако получава;
• Други необходими документи според индивидуалния казус: копие от съдебно решение при разведени родители; копие от смъртен акт при починал един родител; копие от удостоверение за брак; акт за раждане при липсващ родител; копие от удостоверение за раждане на деца;
• Нулев брутен доход не се приема с изключение на студентските семейства, когато и двамата са в редовна форма на обучение и не работят.
 
 
КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИЯ ПО ПРАВО:
Кандидатстващите студенти и за този вид стипендия трябва да:
1. Да попълнят електронната бланка в сектор „Молби за отпускане на стипендии“ в личния си профил в https://ams.nha.bg/, като в полето „Месечен доход на член от семейството“ се въвежда 0 (нула), а в полето „Населено място“, след въвеждане на съответния град, се изчаква малко и се селектира от падащото прозорче градът. 
2. В полето „Приложени документи“ трябва да се опишат документите, доказващи правото на основание за получаване на този вид стипендия.
3. След попълване на формуляра да го запише, регистрира и изтегли, попълни, разпечата и подпише Приложение №1 (МОЛБА – ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИЯ) и Приложение №4 (ДЕКЛАРАЦИЯ).
4. Задължителен документ за всички: ксерокопие от документ ДЕТАЙЛИ БАНКОВА СМЕТКА, съдържащ IBAN – номера на личната му банковата сметка.
5. Да сканира цялата набавена документация и да я изпрати на следната ел. поща: st_po_pravo@nha.bg със заглавие: ТРИ ИМЕНА И ФАК.№ НА КИРИЛИЦА.
 
Месечната стипендия По Право на студенти, български граждани е 150 лв./човек.
Стипендията по Право за български граждани и чуждестранни студенти се изплаща за 12 месеца, като студентите трябва да подновяват регистрацията си всеки семестър – подават документи и през двете кампании за кандидатстване за стипендия!
 
Важно приложение са документите, които доказват съответното им право по ПМС №90/2000 г., а именно:
1. Несемейни студенти с двама починали родители – копие или препис-извлечения от смъртен акт;
2. Студенти с трайни увреждания, студенти с двама родители с трайни увреждания; студенти само с един родител с трайни увреждания – копие от актуално решение на ТЕЛК с процент на инвалидност 50% и над 50% и копие или препис-извлечение от смъртен акт/нефигуриращ баща в акт за раждане, когато студентът е само с един родител;
3. Студенти, които до навършване на пълнолетие са били в институции (които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция) – служебна бележка от съответното социално заведение;
4. Студентки майки с дете до 6-годишна възраст – копие от акт за раждане на детето; Студенти бащи с дете до 6-годишна възраст, когато майката не е студентка, удостоверено с документ, починала е или са му предоставени родителските права – акт за раждане на детето, документ за граждански брак, копие от бракоразводно дело или копие от смъртен акт.
5. Чуждестранните студенти по ПМС и други междуправителствени спогодби кандидатстват само с попълване на електронните формуляри, при условие, че средният им успех от миналата учебна година е над 4.50. Сумата за стипендия на чуждестранен студент е определена по ПМС 90.
 
За въпроси, възникнали след внимателното прочитане на обявата:
Майя Пашунова, експерт „Стипендии и общежития“
е-поща: m.pashunova@nha.bg 0884 169 941.
При проблеми с попълването на електронните формуляри в https://ams.nha.bg/:
Владимир Караиванов, експерт „Информационни технологии“
e-mail: vlkaraivanov@nha.bg, GSM: 0888 344 278.
 
Съгласувано със Студентски съвет!

Сподели