НХА обявява кампания за кандидатстване в студентско общежитие

2020.08.14

Учебна година 2020/2021
 
Класирането се извършва по успех от последните два семестъра.
За новоприети студенти – бал от приемните изпити
 
1.Срок за подаване на документи онлайн  –  от 14.08 до 14.09 2020 през личния профил на всеки студент в автоматизираната университетска система на НХА  https://ams.nha.bg/
2. Указания за достъп до АУИС и попълване на заявление за общежитие
При проблем с достъпа до АУИС – r.nikolova@nha.bg в работното време на Академията
 
Забележка: Студентите, които през учебната 2019/2020 г. са били в първи, втори и трети курс и не са се записали все още за учебната 2020/21 (записването се извършва в  деканатите на НХА, след заплащане на семестриалната такса), кандидатстват за общежитие чрез профила си, без да променят курса. След подаването на документите и след започване на учебната година, курсът им ще бъде актуализиран.
3. Електронното класиране ще се публикува на сайта на НХА на 14.09.2020
 
4. Настаняването на новоприетите студенти  на НХА – Софияв Общежитието на НХА – бл. №28 в Студентски град ще се извърши на 17 и 18 септември 2020 – за първокурсниците
Телефон в общежитието: 0884860203 – организатор общежитиеТеофана Теофилова. Работно време от 8:30 до 17:00 часа, от понеделник до петък (от 14 септември).
 
ВНИМАНИЕ!
Студентите от Филиала на НХА в Бургас ще бъдат  настанявани  в общежитието, което е в кампуса на Държавен университет Проф. Д-р Асен Златаров – Бургас, ЖК Славейков. Настаняването  ще се извършва на датите, които обяви самото общежитие, срещу представено Уверение, издадено от Учебната служба към Филиала.
5. След като се настанят всички студенти, включително и настанените до сега се подават рзпечатаните и подписани документи в офиса на  гл. експерт стипендии и общежития Мария Ландова, I етаж (северна сграда на НХА, ул. „Шипка“ 1), тел: 0888148715, 029880765, m.landova@nha.bg   
Необходимо е да разпечатате и да подпишете следните документи, свалени  от личния ви профил в сектор общежитие, през който сте извършили канидатстването:
1. Заявление
2. Декларация
 
 
Без класиране  – ПО ПРАВО – в студентското  общежитие се настаняват:
  • Семейни студенти, когато двамата са в редовна форма на обучение – уверение от ВУ за учебната 2020/2021;
  • Студентско семейство с дете ненавършило пълнолетие – когато единият от съпрузите е в редовна форма на обучение учебната 2020/2021, а другият е прекъснал обучението си за учебната 2020/2021 – уверенние от ВУ за учебната 2020/2021;
  • Студенти с неизвестен или починал(и) родител(и) – копие от смъртния акт;
  • Студенти от многодетно семейство, с три и повече деца (учащи) – документ от учебното заведение, където учат братята (сестрите) редовно обучение, записани за учебната 2020/2021;
  • Деца израстнали в домове за деца, лишени от родителски грижи;
  • Редовни докторанти, ако се обучават на места субсидирани от държавата – заповед за зачисляване за докторант;
  • Чуждестранни студенти и докторанти, които учат в Р. България на основание междуправителствени спогодби или актове на МС, когато в тях е предвидено ползване на студентско общежитие;
  • Студенти с намалена работоспособност  -инвалидност – копие от решение на ТЕЛК;
·         За студенти, които сами се грижат за непълнолетните си деца – копие от решение за развод и удостоверение за семейното положение от съответната община.
 
Студентите, които кандидатстват за общежитие – По право – освен стандартните документи  Заявление  и Декларация - прикачват и фалове със съответните документи, доказващи правото им за класиране По право.
 
За семейно общежитие, на общо основание (с класиране) се пропълват също Заявление и Декларация и се прикачват файлове със скан на следните допълнителни документи
1. Удостоверение за сключен граждански брак (копие).
2. Удостоверение за раждане на деца (копие).
 
Забележка: При подаване на документите на хартиен носител  и се изискват копия, се представят и оргиналите за сравнение.
 
Документи след обявения срок няма да се приемат!
 
За информация:
Мария Ландова - email: m.landova@nha.bg

Сподели