НХА обявява свободнa позиция за длъжност „Експерт в Учебно-методичен отдел“

2021.10.04

Национална художествена академия обявява  свободнa позиция за длъжност „Експерт в Учебно-методичен отдел“
 
I. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
1. Степен на завършено образование – висше, като предимство имат завършилите: Хуманитарни науки; Изкуства; Публична администрация; Право
2. Минимална образователно-квалификационна степен – „магистър“
3. Познаване на правната и нормативна база в системата на ВО
4. Познаване на Правилника за дейността на Националната художествена академия
5. Минимален професионален опит – 3 (три) години в областта на административни структури, като предимство имат работилите в системата на ВО.
 
II. Допълнителни умения и квалификации:
1. Да притежава организационни умения за работа в екип, адаптивност, комуникативност.
2. Свободно владеене на английски език. (ниво Intermediate)
3. Работа с MS Office Professional 2016,
 
III. Начин за провеждане на избора:
1 етап: Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.
2 етап: Интервю с одобрените в 1 етап кандидати.
 
І етап на подбора: Списък на кандидатите, допуснати до втори етап ще бъде публикуван на 18.10.2021 г. на сайта на академията: www.nha.bg
ІІ етап на подбора: Провеждане на интервю с допуснатите кандидати ще  се проведе на 20.10.2021 г.  в сградата на НХА, ул. „Шипка“ №1 , по  график ,предварително  съобщен на кандидатите 
 
IV. Необходими документи за участие в подбора:
1. Заявление до Ректора на НХА за участие в подбора;
2. Документи за завършена образователна степен и придобита специалност, професионална квалификация, степен на владеене на английски език (ксерокопия);
3. Професионална автобиография;
4. Мотивационно писмо;
5. Ксерокопие от трудова и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ опит в необходимата област;
6. Референции – два броя, едната от последен работодател.
 
V. Място и срок на подаване на документите:
Документите за участие в подбора се подават в Деловодството на Национална художествена академия, гр. София, ул. „Шипка“ №1, партерен етаж, в запечатан плик, всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа, до 15.10.2021 г. (включително, до 16:00 часа).
Върху плика се посочва: наименование на свободната позиция, трите имена на кандидата, адрес за кореспонденция и телефон.
 
VI. Кратко описание на длъжностите:
1. Експертът в Учебно-методичения отдел извършва комплекс от дейности, свързани с подпомагане на академичното ръководство по поддържането и оценяването на качеството на обучение в Академията, както и документацията по акредитационни процедури и следакредитационен контрол;.  Организира приема и изготвя  учебната и справочна документация на чуждестранните  студенти  и докторанти .
  
Длъжностната характеристика на свободната позиция се предоставя на кандидатите, при подаване на документите, в деловодството на академията.
Моля, изтеглете „Заявление за участие в подбор“, което трябва да попълните и донесете в НХА, при подаване на документите!
За справки: тел: 02/987 81 77, 02/9881702
 

Сподели