НХА представи резултатите по проект BG051PO001-4.3.04-0046

2014.06.27

НХА представи резултатите по проект BG051PO001-4.3.04-0046 „Въвеждане на електронното дистанционно обучение като интегриран елемент на висшето образование, осъществявано от Националната художествена академия“ на заключителна пресконференция на 26.06.2014 г. в галерия „Академия“
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Период на проекта от 29.10.2012 г. до 29.06.2014 г.
Обща стойност: 494 313. 02 лв.

Националната художествена академия (НХА) оповести резултатите от проект BG051PO001-4.3.04-0046 „Въвеждане на електронното дистанционно обучение като интегриран елемент на висшето образование, осъществявано от Националната художествена академия“. Реализирани са заложените цели по проекта, които гарантираха висококачествено преподаване и допълване на обучението за студентите от всички образователно-квалификационни степени на обучение.
В НХА съществува вече 20 годишна традиция в използването на електронни технологии, софтуер и хардуер в учебния процес на редица специалности ориентирани предимно в сферата на дизайна.
Базирайки се на тази традиция и на непрекъснатия стремеж към повишаване на качеството на обучителния процес, НХА създаде платформа за електронно обучение, характеризиращо се с надграждане и интегриране на разнообразни информационни и комуникационни технологии в традиционния образователен контекст.
С платформата академията повиши стандартите, като създаде възможности на своите студенти да достигат до обучителните материали в избраното от тях време и място, персонализирайки учебния процес и качеството на учене.
В съдържателно и организационно отношение интегрирането на различни технологии в традиционния образователен контекст, бе направено, благодарение на 39 преподавателя – участници в проекта, много разнообразно при различно съотношение на традиционните и електронните образователни технологии.
Изработена е методология за унифициране методите за създаване на учебното съдържание и за дизайна на допълващите обучението електронни форми и организирането на специално обучение на преподавателския състав на Академията. Осигурено е хардуерно оборудване и специализиран софтуер ; доставен и инсталиран хардуер – сървър и периферия; графична работна станция и 3 преносими компютри; сканираща и копирна техника – 2 скенера и мултифукционално устройство. Електронен център за дистанционно допълващо обучение в НХА.
Създаването на платформата за електронно обучение доведе до надграждане в електронни и достъпни в мрежата на 105 учебни дисциплини в различните специалности.

Галерия

Файлове за изтегляне

Сподели