Общежитие на НХА

2014.09.01

Кампания за кандидатстване в Студентско общежитие на НХА.
Учебна 2014/2015 година.
 
Кандидатстването за настаняване в общежитието на НХА е организирано на два етапа:
1. Онлайн до 05.09.2014 г. При първия етап се изпращат попълнени формуляри – на този етап не се налага да са подписани. Предварителната класация ще бъде публикувана на сайта на НХА на 10 септември.
2. Подаване на попълнените документи, подписани от студента в служба „Общежитие и стипендии“ на НХА. Внасянето се организира по график от 23 до 30 септември.

НАСТАНЯВАНЕТО НА НОВИТЕ НАЕМАТЕЛИ В ОБЩЕЖИТИЕТО – БЛ. 28 НА НХА ЩЕ ЗАПОЧНЕ НА 17 СЕПТЕМВРИ 2014.

Документи за кандидатстване се подават онлайн, до 05 септември 2014 г. на адрес studbl28@nha.bg
Формулярите за попълване са в приложените по-долу файлове.
Попълнените и подписани документи ще се внасят лично от 23 до 30 септември 2014 г., включително от 10:00 до 13:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч. в НХА, ул. „Шипка“ № 1, северна сграда, І етаж.

Окончателното класиране ще бъде публикувано на 6 октомври 2014. Всички студенти, включително и настанените до сега, подават молби при спазване на следния график:
Бакалаври:
23 септември – първи курс
24 септември – втори курс
25 септември – трети курс
26 септември –  четвърти курс
Магистри и Докторанти:
29 септември – първи курс
30 септември – втори курс
Чуждестранните студенти и студентите, кандидатстващи по право, могат да подават молби през всички дни от графика.
Първокурсниците ще бъдат настанявани от 17 септември в рамките на работното време.
Телефон в общежитието: 02 9621017

 
Необходими документи:
I. Кандидатстващи на общо основание за несемейно общежитие 
1. Заявление – образец № 1
2. Декларация за образование – образец № 2
3. Уверение за записана учебна година с включен среден успех от предходните два семестъра (за I курс – от приемния бал  и среден успех от дипломата за средно образование (сканирана диплома).
 
ІІ. Без класиране  в студентското  общежитие се настаняват:
§ Семейни студенти, когато двамата са в редовна форма на обучение – уверение от ВУ за учебната 2013/2014;
§ Студентско семейство с дете ненавършило пълнолетие – когато единият от съпрузите е в редовна форма на обучение учебната 2013/2014, а другият е прекъснал обучението си за учебната 2013/2014 – уверенние от ВУ за учебната 2013/2014;
§ Студенти с неизвестен или починал(и) родител(и) – копие от смъртния акт;
§ Студенти от многодетно семейство, с три и повече деца (учащи) – документ от учебното заведение, където учат братята (сестрите) редовно обучение, записани за учебната 2013/2014;
§ Деца израстнали в домове за деца, лишени от родителски грижи;
§ Редовни докторанти, ако се обучават на места субсидирани от държавата – заповед за зачисляване за докторант;
§ Чуждестранни студенти и докторанти, които учат в Р. България на основание междуправителствени спогодби или актове на МС, когато в тях е предвидено ползване на студентско общежитие;
§ Студенти с намалена работоспособност със 70% и  над 70%  инвалидност – копие от решение на ТЕЛК;
§ За студенти, които сами се грижат за непълнолетните си деца – копие от решение за развод и удостоверение за семейното положение от съответната община.
 
Студентите, които кандидатстват за общежитие  по т. II представят:
1. Заявление – образец № 1
2. Декларация за образование – образец № 2
3. Уверение за записана учебна година
4. Съответните документи доказващи правото им за класиране по право.
 
За семейно общежитие на общо основание (с класиране) се представят:
1. Заявление – образец № 1.
2. Декларация за образование – образец № 2.
3. Уверение за записана учебна година с включен среден успех от предходните два семестъра (за I курс – от приемния бал).
4. Удостоверение за сключен граждански брак (копие).
5. Удостоверение за раждане на деца (копие).
 
Забележка: При подаване на документите, когато се изискват копия, се представят и оргиналите за сравнение.
Документи след обявения срок няма да се приемат!
Комисия по социалнобитовите въпроси на учащите се – НХА
За контакти Мария Ландова – главен експерт стипендии и общежития, тел.: (02) 988 07 65;  0888148715

Файлове за изтегляне

Сподели