Прем с платено обучение 2014/2015

2014.08.08

Прием на студенти с платено обучение в първи курс на ОКС „Бакалавър”
учебна 2014/2015 година.
 
Живопис – 2 места
Скулптура – 1 място
Книга и печатна графика – 1 място
Плакат и визуална комуникация – 1 място
Изкуствознание – 1 място
Резба – 1 място
Керамика – 1 място
Индустриален дизайн – 2 места
Дизайн на порцелан и стъкло – 2 места
Реставрация – 1място
 
Молби за платено обучение по обявените специалности ще се приемат от 26 август до 5 септември 2014 година в Учебно-методичния отдел на НХА. В посочения прием могат да участват само кандидат-студенти, успешно положили приемните изпити за посочената специалност (включително и по време на допълнителните изпити). Записването на приетите студенти да се извърши на 10, 11 и 12 септември 2014 г., спазвайки обявения ред за записване на студенти в НХА след подписване на договор за платено обучение.
Студентите, приети срещу заплащане в първи курс на ОКС „Бакалавър“ да заплащат семестриална такса в размер на 1200 (хиляда и двеста) лева, а приетите в първи курс на спец. „Реставрация“ – 1300 (хиляда и триста) лева, (таксата за платено обучение в ОКС „Магистър“ след средно образование).
Таксата се внася по банков път на сметката на НХА (IBAN): BG81 BNBG 9661 3100 1763 01, (BIC): BNBGBGSD, Банка: БНБ.
Деканите на съответните факултети могат да разрешават разсрочено плащане на две равни вноски, платими в рамките на семестъра само при уважителни причини, посочени в заявление от приетите в ОКС „Бакалавър“ с краен срок на заплащане до 20 ноември 2014 г. за зимния семестър и до 31 март 2015 година за летния семестър на учебната 2014/2015 година. След тази дата заплащат допълнителна такса в размер на 50 (петдесет) лева, както и законната лихва върху просрочената сума за всеки ден. 

Сподели