Свободна позиция за длъжност Експерт „Информационни технологии“

2021.09.01

ОБЯВЛЕНИЕ
Национална художествена академия обявява конкурс за длъжност Експерт „Информационни технологии“
 
Специфични отговорности:
1. Организира и ръководи проектирането, внедряването, експлоатацията и правилното стопанисване и съхранение на компютърната техника, периферия, телекомуникационни системи и технически средства, електронните носители с архиви на БД от информационни системи, приложно-програмно осигуряване и данни от работни станции на служителите и студентите, електронни носители за възстановяване работоспособността на сървъри и работни станции.
2. Разработва и предлага за обсъждане и приемане от Ръководството на вътрешни нормативни документи, регламентиращи правилата за ползване на ресурсите в LAN и WAN на НХА, БД файлови сървъри, принтери, e-mail, Website и др.
3. Инсталира и актуализира необходимата операционна система и техническите носители на информация върху съответните устройства, както и стандартни, и специфични приложни, антивирусни програмни продукти и други.
4. При необходимост оказва методическа помощ на компютърните потребители за разрешаването на комплицирани проблеми, възникнали при употребата на стандартния и специфичен приложен софтуер.
5. Докладва при необходимост от нов хардуер, софтуер или проблеми, които не може да разреши сам.
6. Следи за наличието на консумативи за периферията и при необходимост изготвя заявки за закупуването им.
7. Участва в изграждането на структурното окабеляване на LAN и мрежовите комуникационни устройства. Следи за техническото състояние и отстранява възникналите проблеми.
8. Познава принципите на управление и структура, както и на формирането и движението на информационните потоци в НХА.
9. Притежава суперадминистраторски права за достъп до електронните платформи и отговаря за администрирането, съхранението и управлението на данните, свързани с тях.
10. Носи административна отговорност по отношение на защита на личните данни и спазване на съответните изисквания.
 
I. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
1. Степен на завършено образование – висше, специалност: информатика и информационни технологии, мрежи и системи, компютърни науки, технически науки или в друга подходяща сфера.
2. Професионален опит: минимум 2 години.
3. Езикова квалификация: английски език.
4. Поведенчески характеристики: умение за работа в екип, комуникативност, отговорност, инициативност.
 
II. Необходими документи за участие в конкурса:
1. Заявление до ректора на НХА за участие в конкурса; 
2. Документи за завършена образователна степен и придобита специалност, професионална квалификация (ксерокопия);
3. Професионална автобиография;
4. Ксерокопие от трудова и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ опит в необходимата област.
 
III. Подаване на документите:
Документите се подават в Деловодството на Национална художествена академия, гр. София, ул. „Шипка“ № 1, партерен етаж, в запечатан плик всеки работен ден от 9:00 до 14:00 часа.
Краен срок: 17.09.2021 г. (включително),  до 14:00 часа
 
IV. Начин за провеждане на избора:
1 етап: Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.
2 етап: Интервю с допуснатите кандидати.
 
В 5-дневен срок след 17.09.2021 г. кандидатите, допуснати до втори етап, ще бъдат информирани и поканени за интервю.
 
Списъкът ще бъде публикуван на сайта на Академията: www.nha.bg
Длъжностна характеристика на свободната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите в Деловодството на Академията.
За справки: тел. +359 (2) 987 81 77
НХА спазва изискванията на европейската директива за защита на личните данни. Всички кандидатури ще се разглеждат строго конфиденциално.

Сподели