Свободна позиция за длъжност „Експерт стипендии и общежития“

2022.11.08

Национална художествена академия обявява конкурс за длъжност „Експерт стипендии и общежития“.
 
Кратко описание на длъжността: Осъществява оперативната работа,свързана с отпускане на стипендии,награди и помощи на студентите в НХА,както и настаняване на български и чуждестранни студенти в общежитие.
 
I. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
1. Степен на завършено образование – висше образование,образователна и квалификационна степен бакалавър
2.Професионален опит минимум 3 години стаж ,с предимство са работилите в сферата на ВО
3.Познаване на нормативните документи,свързани с отпускане на стипендии и настаняване в общежитие
4.Много добро ниво на компютърна грамотност, умения за работа с автоматизирана система за обработка на данни
5.Умение за работа в екип;
II. Необходими документи за участие в конкурса:
1. Заявление до Ректора на НХА за участие в конкурса. 
2. Документи за завършена образователна степен и придобита специалност, професионална квалификация (ксерокопия);
3. Професионална автобиография;
4. Ксерокопие от трудова и / или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ опит в необходимата област;
III. Подаване на документите:
Документите се подават в Деловодството на Национална художествена академия, гр. София, ул. „Шипка“ №1, партерен етаж, в запечатан плик, всеки работен ден от 9,00 до 16,00 часа.
Краен срок - 23.11.2022г (включително) до 16.00 часа.
IV. Начин за провеждане на избора:
1 етап: Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.
2 етап: Интервю с допуснатите кандидати.
І етап на подбора: Списък на кандидатите, допуснати до втори етап ще бъде публикуван на 24.11.2022г. на сайта на Академията: www.nha.bg
ІІ етап на подбора: Провеждане на интервю с допуснатите кандидати ще се проведе на 25.11.2022 г.  в сградата на НХА, ул. „Шипка“ № 1, по  график, предварително съобщен на кандидатите. 
 
Длъжностна характеристика на свободната длъжност се предоставя на кандидатите, при подаване надокументите, в деловодството на академията.
За справки: тел: 02/987 81 77
НХА спазва изискванията на европейската директива за защита на личните данни. Всички кандидатури ще се разглеждат строго конфиденциално.

Сподели