Свободна позиция за длъжност „Експерт в Учебно-методичен отдел“

2023.05.30

Националната художествена академия обявява свободнa позиция за длъжност „Експерт в Учебно-методичен отдел“ за поддържане и попълване на регистри и бази данни за НХА
 
I. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
Висше образование в областта на хуманитаристиката.
 
II. Допълнителни умения и квалификации:
1. Да притежава организационни умения за работа в екип, адаптивност, комуникативност;
2. Свободно владеене на английски език;
3. Опит в работата със съвременни информационни технологии.
 
III. Начин за провеждане на избора:
1-ви етап: Списък на кандидатите, допуснати до втори етап, ще бъде публикуван на 13.06.2023 г. в уебсайта на Академията: www.nha.bg;
2-ри етап: Интервю с одобрените в 1-вия етап кандидати, което ще се проведе по предварително съобщен график.
 
IV. Необходими документи за участие в конкурса:
1. Заявление до ректора на НХА за участие;
2. Документи за завършена образователна степен и придобита специалност, професионална квалификация, степен на владеене на английски език (ксерокопия);
3. Професионална автобиография.
 
V. Място и срок на подаване на документите:
Документите за участие в конкурса се подават в Деловодството на Националната художествена академия – гр. София, ул. „Шипка“ № 1, партерен етаж – в запечатан плик всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа, до 12.06.2023 г. (включително).
Върху плика се посочва: наименование на свободната позиция, трите имена на кандидата, адрес за кореспонденция и телефонен номер.
 
Длъжностните характеристики за свободната длъжност се предоставят на кандидатите при подаване на документите в Деловодството на Академията.
За справки: 029878177 и 029881702

Сподели