Свободнa позиция за длъжност „Експерт в Учебно-методичен отдел“

2021.11.15

ОБЯВЛЕНИЕ
Национална художествена академия обявява  свободнa позиция за длъжност „Експерт в Учебно-методичен отдел“
 
I. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
1. Степен на завършено образование – висше, като предимство имат завършилите в областта на хуманитарните науки, изкуствата, публичната администрация, правото;
2. Минимална образователно-квалификационна степен -- „магистър“;
3. Познаване на правната и нормативна база в системата на висшето образование;
4. Познаване на Правилника за дейността на Националната художествена академия;
5. Минимален професионален опит – 3 (три) години в областта на административните структури, като предимство имат работилите в системата на висшето образование.
 
II. Допълнителни умения и квалификации:
1. Да притежава организационни умения за работа в екип, адаптивност, комуникативност;
2. Свободно владеене на английски език -- ниво Intermediate;
3. Работа с MS Office Professional 2016.
 
III. Начин за провеждане на избора:
1 етап: Проверка на съответствие на представените документи с предварително обявените изисквания
2 етап: Интервю с одобрените в 1 етап кандидати
 
След І етап на подбора: Списък на кандидатите, допуснати до втори етап ще бъде публикуван на 22.11.2021 г. (понеделник) на сайта на Академията: www.nha.bg
След ІІ етап на подбора: Провеждане на интервю с допуснатите кандидати на 23.11.2021 г. (вторник) в сградата на НХА, ул. „Шипка“ № 1, по  график, предварително съобщен на кандидатите 
 
IV. Необходими документи за участие в подбора:
1. Заявление до ректора на НХА за участие в подбора;
2. Документи за завършена образователна степен и придобита специалност, професионална квалификация, степен на владеене на английски език (ксерокопия);
3. Професионална автобиография;
4. Мотивационно писмо;
5. Ксерокопие от трудова и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ опит в необходимата област;
6. Референции – два броя, едната от последен работодател.
 
V. Място и срок на подаване на документите:
Документите за участие в подбора се подават в Отдел "Деловодство" на Националната художествена академия, гр. София, ул. „Шипка“ № 1, партерен етаж, в запечатан плик, всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до петък, 19.11.2021 г. включително.
Върху плика се посочва: наименование на свободната позиция, трите имена на кандидата, адрес за кореспонденция и телефон.
 
VI. Кратко описание на длъжностите:
1. Експертът в Учебно-методичения отдел извършва комплекс от дейности, свързани с подпомагане на академичното ръководство по поддържането и оценяването на качеството на обучение в Академията, както и документацията по акредитационни процедури и следакредитационен контрол; организира приема и изготвя учебната и справочна документация на чуждестранните студенти и докторанти.
  
Длъжностната характеристика на свободната позиция се предоставя на кандидатите при подаване на документите в Отдел "Деловодство" на Академията.
Моля, изтеглете „Заявление за участие в подбор“, което трябва да попълните и донесете в НХА, при подаване на документите!
За справки: тел: 02/987 81 77, 02/988 17 02
 

Сподели