Свободна позиция за длъжност „Касиер счетоводство“ и „Счетоводител оперативен“

2021.06.02

ОБЯВЛЕНИЕ
Национална художествена академия обявява конкурси  за длъжностите : „Касиер счетоводство“ и „Счетоводител оперативен“
 
I. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжносттите:
1. Степен на завършено образование – средно-специално за „Касиер счетоводство“ и висше икономическо образование  с образователно - квалификационна степен „Бакалавър“ или „ Магистър“ за „Счетоводител оперативен“
2.Професионален опит минимум 3 години стаж по специалността  
3.Отлично познаване на КСО,КТ, данъчното законодателство, както и други нормативни актове;
4.Много добро ниво на компютърна грамотност Eксел,включително умения за работа със счетоводни продукти;
5.Умение за работа в екип;
 
II. Необходими документи за участие в конкурсите:
1. Заявление до Ректора на НХА за участие в конкурса. 
2. Документи за завършена образователна степен и придобита специалност, професионална квалификация (ксерокопия);
3. Професионална автобиография;
4. Ксерокопие от трудова и / или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ опит в необходимата област;
 
III. Подаване на документите:
Документите  се подават в Деловодството на Национална художествена академия, гр. София, ул. „Шипка“ №1, партерен етаж, в запечатан плик, всеки работен ден от 9,00 до 16,00 часа.
Краен срок  - 25.06.2021г (включително) до 16.00 часа.
 
IV. Начин за провеждане на избора:
1 етап: Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.
2 етап: Интервю с допуснатите кандидати.
 
Списък на кандидатите, допуснати до втори етап ще бъде публикуван на  28.06.2021г.  на сайта на академията: www.nha.bg
 
Интервю с допуснатите кандидати ще се проведе на 30.06.2021г. в сградата на НХА ул. „Шипка“ №1, зала Академичен съвет, по график ,предварително съобщен на кандидатите.  Резултатът ще бъде публикуван на 01.07.2021г. на сайта на академията: www.nha.bg
 
Длъжностна характеристика на свободната длъжност се предоставя на кандидатите,  при подаване на документите, в деловодството на НХА.
За справки: тел: 02/987 81 77
 
НХА спазва изискванията на европейската директива за защита на личните данни. Всички кандидатури ще се разглеждат строго конфиденциално.
 

 

Сподели