В НХА се проведе заключителна пресконференция по проект „Нов учебен корпус на НХА в град София“

2019.12.20

На 19.12.2019 г. (четвъртък) от 11:00 часа в Националната художествена академия се проведе заключителна пресконференция по проект „Нов учебен корпус на НХА в град София“.
Участници в пресконференцията бяха проф. Николай Драчев – ректор на НХА (в оставка), доц. Даниела Янкова – зам.-ректор на НХА, Любомир Галчев от Консорциум „НОВА АКАДЕМИЯ 2017“ и арх. Стефан Добрев – архитектура и дизайн.
Проф. Николай Драчев подчерта, че новият учебен корпус на НХА е важно и дългоочаквано събитие за Академията,който ще спомогне за подобряване на учебната среда и за оптимизирането на учебния процес. Допълни, че в новия учебен корпус са поместени 3 лекционни зали, компютърна зала, 16 художествени ателиета, библиотека с книгохранилище и  комуникационни, санитарни и технически помещения. Поясни, че предстоят процедури за получаване на Акт 16 относно въвеждането й в експлоатация. Проф. Драчев покани журналистите да разгледат вътрешните пространства на новия корпус на НХА. 
 
Проектът се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие, Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура “ 
Оперативната програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР 2014-2020) представлява единна оперативна програма за цялата територия на България и е насочена към постигане на растеж и заетост в българските региони. ОПРР 2014-2020 е разработена в съответствие със стратегията на ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж (Европа 2020). 
Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ е насочена към подобряване на образователната инфраструктура от национално и регионално значение, предоставяща квалификация и умения на учащите, свързани с нуждите на пазара на труда, но същевременно и към подкрепа за обекти на образователната инфраструктура за учащи в неравностойно положение, приоритизирани на национално ниво.
Допълнителна информация относно Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие, Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ може да бъде получена на http://www.eufunds.bg

 

Галерия

Сподели