XVII издание на Националния приз „Студент на годината“

2024.01.23

Националното представителство на студентските съвети на Република България (НПСС) организира XVII издание на Националния приз „Студент на годината“.
 
Призът се учредява в началото на 2006 година по инициатива на делегатите в Общото събрание на Националното представителство на студентските съвети в Република България. Конкурсът има мисията да популяризира постиженията на българските студенти и докторанти пред българската общественост, удостоявайки студенти от всички области на висшето образование. Студентите трябва да докажат своите постижения, представяйки документи за постигнатите резултати в научната, културната, спортната и други дейности, свързани с образователния процес на национално и международно ниво. 
 
Краен срок за подаване на кандидатури: 16 февруари 2024 г.
 
Условия за участие:
– Студентът трябва да е завършил успешно първи курс, да няма невзети изпити, да има редовни права на учащ (да не е прекъснал, семестриално завършил, отстранен и пр.);
–Кандидатът е задължително да представи и уверение, в коeто следва да е записан успеха от предходната учебна 2022/2023 година, като условието за минимален успех е 5,00;
– Кандидатът има право да изпрати своята кандидатура само в една категория. 
– Кандидатът следва да изпрати следните документи в срок до 16.02.2024 г., подредени по следния хронологичен ред:
– Приложение 1 – Формуляр за кандидатстване, включващ и резюме (по образец);
– Приложение 2 – Декларация за съхранение и обработка на личните данни (по образец);
– Приложение 3 – Снимка (паспортен формат);
– Приложение 4 – Автобиография;
– Приложение 5 – Документ, удостоверяващ липса на невзети изпити и доказващ успеха от академичната 2022/2023 година (справка от отдел „Студенти”, извлечение от онлайн системата на висшето училище или друго);
– Приложение 6 – Документ, удостоверяващ студентския статус (сканирана студентска книжка, извлечение от онлайн системата на висшето училище или справка от отдел „Студенти”), респективно Заповед за зачисляване за докторантите.
– Кандидатът следва да изпрати заверен и удостоверяващ материал за посочените от него участия и постижения за референтен период 01.10.2022 г. – 30.11.2023 г.:
– олимпиади, състезания, конкурси, фестивали, конференции, участие в обучения, научно-изследователски проекти, художествено-творчески проекти;
– сертификати, дипломи, грамоти, владеене на езици;
– членства в организации, клубове и др.;
– стажантски програми, практики, професионален опит – заемани професионални длъжности;
– публикации – да се приложи линк и/или първа страница от публикацията, др.
 
Жури:
– Журито ще бъде в състав от водещи експерти в различните области на образованието, представители на МОН, Съвет на ректорите, представители на водещи студентски организации, Европейската комисия и др. 
– Журито ще определи общо единадесет награди в първа сфера на конкурса, в съответните области на образование и Студент на годината 2023.
 
Наградите ще бъдат връчени в три сфери:
– Награди за научни постижения, класифицирани съобразно областите на образование и професионални направления. В направление ИЗКУСТВА (шифър 1000) може да се подават кандидатури за област на образование „Теория на изкуствата“ (шифър 1001) и „Изобразително изкуство“ (шифър 1002);
– Награди за научни и граждански постижения, класифицирани съобразно допълнителни категории, свързани с образование и доброволчество:  Чуждестранен студент в България (шифър 2000), Български студент, обучаващ се в чужбина (шифър 3000, Студент - доброволец (шифър 4000) и Докторант на годината (шифър 5000);
– Награди за принос в развитието на националните студентски политики и изграждане имиджа на НПСС.
 
Кандидатурата следва да бъде изпратена до 16 февруари 2024 г. на хартиен носител чрез куриер на адрес: Получател: Национално представителство на студентските съвети - за Национален приз „Студент на годината“, София 1000, пл. „Народно събрание“ 10, НСД, ет.4, стая 411 и на е-mail: student@npss.bg.
 
Обявяването и награждаването на призьорите в съответните области на образование ще бъде на тържествена церемония на 1 март 2024 г. в град София.
 
При желание за участие предварително се свържете с Преслава Петранова, зам.-председател на СС при НХА, на тел. 0879244700.
 

 

Галерия

Файлове за изтегляне

Сподели