Заключителна пресконференция по проект НОВ УЧЕБЕН КОРПУС НА НХА В ГРАД СОФИЯ

2019.12.16

Проектът се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие, Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура ”
 
На 19.12.2019 г. (четвъртък) от 11:00 часа, в ателие 7 на НХА (ул. „Шипка“ 1) ще се проведе заключителна пресконференция по проект „Нов учебен корпус на НХА в град София“. Проектът е реализиран с безвъзмездната финансова помощ от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“.
Изпълнението на договора за строителство приключи през декември 2019 г с изграждането на напълно самостоятелна сграда от 2158 м2 на четири етажа, сутерен и терасовиден етаж. В новия учебен корпус са поместени 3 лекционни зали, компютърна зала, 16 художествени ателиета, библиотека с книгохранилище и необходимите комуникационни, санитарни и технически помещения. Сградата е разположена в източната част на Академията, в непосредствена близост до съществуващото Северно крило на НХА.
 
Чрез изграждането на новия учебен корпус се осъществява и основната цел на проекта, а именно: подобряване качеството на образователната среда в НХА. Изграждането на нова и модерна сграда, както и оборудването ѝ с висококачествени материали, ще допринесат за оптимизиране на учебния процес. Осигурена е достъпна среда за хора в неравностойно положение.
 
Изпълнението на целия проект е за срок от 35 месеца, а общата стойност на проекта е 2 999 600.00 лв, от които 2 549 660,00 лв, финансирани от Европейски фонд за регионално развитие и 449 940,00 лв, национално финансиране.
 
Оперативната програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР 2014-2020) представлява единна оперативна програма за цялата територия на България и е насочена към постигане на растеж и заетост в българските региони. ОПРР 2014-2020 е разработена в съответствие със стратегията на ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж (Европа 2020). 
Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ е насочена към подобряване на образователната инфраструктура от национално и регионално значение, предоставяща квалификация и умения на учащите, свързани с нуждите на пазара на труда, но същевременно и към подкрепа за обекти на образователната инфраструктура за учащи в неравностойно положение, приоритизирани на национално ниво.
 
Допълнителна информация относно Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие, Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ може да бъде получена на http://www.eufunds.bg

Сподели