о.н.с Доктор

Националната художествена академия обявява конкурси за 2020 г. по докторска програма „Изкуствознание и изобразителни изкуства“, от професионално направление 8.2 Изобразително изкуство от област на висше образование 8. Изкуства.
Общо – 23 (двадесет и три) в следните катедри, както следва:
 
За редовни докторанти общо: 22
1. Живопис - 2 (две),
2. Стенопис - 2 (две),
3. Скулптура - 1 (една),
4. Графика - 1 (една),
5. Плакат и визуална комуникация - 2 (две),
6. Изкуствознание - 5 (пет), от тях:
  • Модерно и съвременно изкуство - 2 (две),
  • Старо изкуство - 1 (една),
  • Дигитални изкуства - 1 (една),
  • Фотография - 1 (една),
7. Резба – 1 (една),
8. Керамика – 1 (една),
9. Сценография - 2 (две),
10. Дизайн на порцелан и стъкло -1 (една),
11. Дизайн за детската среда -1 (една),
12. Мода - 1 (една),
13. Теория и практика на художественото образование – 2 (две),от тях:
  • Теория и практика на художественото образование– 2  (две)
– За задочни докторанти общо: 1 (една)
1. Скулптура -1 (една),
 
Срок за подаване на документи за докторантурите  -
2 (два) месеца след обнародването в Държавен вестник – Бр. 63 от 17.07.2020 г.
За справки – тел.:02/ 988 17 02 – Учебно-методичен отдел.
 
                                                                                                                                                                    
Кандидатите подават следните документи в срок до 17.09.2020 г.
1. Заявление (до Ректора на НХА).
2. Автобиография (СV).
3. Диплома за о.к.с. „Бакалавър“ и „Магистър“ (оригинал и ксерокопие).
4. Уверение за образователно-квалификационна степен магистър (в случаите, когато не е издадена диплома);
5. Информационна карта за кандидати за докторанти и докторанти – обработване на лични данни
6. Държавна такса за кандидатстване – 210,00 лева
 
- Таксите се внасят по банковата сметка на НАЦИОНАЛНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ
– (IBAN) BG81 BNBG 9661 3100 1763 01,  (BIC): BNBGBGSD, Банка: БНБ.
за справки и подаване на документи за кандидатстване :
експерт Наира Бабаян
адрес: ул. „Шипка“ №1, София 1000, ет. I, кабинет "Учебно-методичен отдел",
тел. (02) 9881702 ; e-mail: n.babayan@nha.bg

Страници