Информационна система за управление

http://ams.nha.bg/

Автоматизираната университетска информационна системата е осъществена с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001–3.1.08
„Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища“
Приоритетна ос 3. Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието.
Област на въздействие 3.1. Подобряване качеството на услугите на образованието и обучението.

Страници