Профил на купувача - 2017

1. Предварителни обявления

Тип Предмет Прогнозен срок
Няма намерени резултати

2. Публични покани по ЗОП

ID на поканата в РОП (идентификационен номер) Предмет Дата на публикуване
Няма намерени резултати

3. Открити процедури по ЗОП

ID на поканата в РОП (идентификационен номер) Предмет Дата на публикуване
811243 ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НИСКО И СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА НХА 2017-11-24
793418 Открита процедура по реда на гл.11 от ЗОП "Изпълнение на СМР за две обособени позиции" 2017-06-29
779287 Решение за откриване на процедура по чл.79, ал.1 - доставка на гориво 2017-03-27
775463 Публично състезание - Доставка на оборудване/обзавеждане на Национална художествена академия по проект „Нов учебен корпус на НХА в гр. София“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 2017-03-07
773846 Открита процедура по реда на гл.11 от ЗОП "Изпълнение на СМР за две обособени позиции" 2017-02-27
770014 Публично състезание - Доставка на оборудване/обзавеждане на Национална художествена академия по проект „Нов учебен корпус на НХА в гр. София“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 по обособени позиции 2017-01-30