Електронно обучение

НХА УСПЕШНО ЗАВЪРШИ ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
На 26.06.2014 г. в галерия „Академия“ беше проведена заключителна пресконференция по проект BG051PO001-4.3.04-0046 „Въвеждане на електронното дистанционно обучение като интегриран елемент на висшето образование, осъществявано от Националната художествена академия“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. НХА оповести резултатите от проекта. Реализирани са заложените цели, които гарантират висококачествено преподаване и допълване на обучението на студентите от всички образователно-квалификационни степени на обучение. 
В НХА съществува вече 20-годишна традиция в използването на електронни технологии, софтуер и хардуер в учебния процес на редица специалности, ориентирани предимно в сферата на дизайна. Базирайки се на тази традиция и на непрекъснатия стремеж към повишаване на качеството на обучителния процес, НХА създаде платформа за електронно обучение, характеризираща се с надграждане и интегриране на разнообразни информационни и комуникационни технологии в традиционния образователен контекст. С платформата Академията повиши стандартите, като създаде възможности на своите студенти да достигат до обучителните материали в избраното от тях време и място, персонализирайки учебния процес и качеството на учене.
В съдържателно и организационно отношение интегрирането на различни технологии в традиционния образователен контекст бе направено благодарение на 39 преподаватели – участници в проекта, при различно съотношение на традиционните и електронните образователни технологии.
Изработена е методология за унифициране методите за създаване на учебното съдържание и за дизайна на допълващите обучението електронни форми и организирането на специално обучение на преподавателския състав на Академията. Осигурено е хардуерно оборудване и специализиран софтуер; доставен и инсталиран хардуер – сървър и периферия; графична работна станция и 3 преносими компютъра; сканираща и копирна техника – 2 скенера и мултифункционално устройство. Създаването на платформата за електронно обучение доведе до надграждане на 105 учебни дисциплини в различните специалности.

Галерия

Сподели