Кампания за държавни стипендии за значими постижения в областта на художествено-творческата дейност

Летен семестър
2019/2020 учебна година
 
На основание Чл. 8а от ПМС 90, Национална художествена академия обявява кампания за държавни стипендии за значими постижения в областта на художествено-творческата дейност, летен семестър 2019/2020. За тази стипендия могат да кандидатстват студентите в редовна форма на обучение в НХА – ОКС бакалавър и ОКС магистър.
 
НХА определя 35 стипендии в размер на 150 лв. на месец. Стипендиите се изплащат за 5 месеца (4 за дипломници юни).
 
Право да кандидатстват за стипендия за значими постижения имат студентите:
– Удостоени с награди от международни, национални и регионални форуми и конкурси в периода от септември 2019 г. до 15 март 2020 г. (включително)
– Участия в престижни художествени форуми и конкурси (изложби, симпозиуми, конференции, уъркшоп и други) в периода от септември 2019 г. до 15 март 2020 г. (включително)
 
Критерии за класиране:
– Изрядност на документите по: 
Спазен срок; Валидност на документа с атрибути – печат, подпис, дата, вярно с оригинала*
* Съобразено с Извънредното положение в РБългария, ще се допускат и документи с непълни атрибути
– Значимост на форума, където е участието, в низходящ ред:
Международен статут; Национален (СБХ; НХА; ХГ; Национални фондиве и др.); Регионален статут (Общински галерии; Частни галерии; Фондации; Читалища; други ВУЗ и организации
– Качества на произведенията:
Идейни; Композиционни; Естетически; Технически и др.
 
За кандидатстване е необходимо студентите:
1. Да попълнят електронната бланка в сектор „Молби за отпускане на стипендии“ в личния си профил в https://ams.nha.bg/  и да отбележат вид на стипендията – „Значими постижения“.
След попълване на формуляра студентът да го запише, регистрира и да изтегли, допълни, разпечата и подпише Приложение №1 (МОЛБА – ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИЯ), както и да си открие банкова сметка в Експресбанк/ДСК, да си осигури от банката документ – Детайл банкова сметка, издаден от Експресбанк или Банка ДСК.
2. Да имат сканирани (записани в JPEG формат) подписани съответно двата документа: Приложение 1 – Молба за отпускане на стипендия/ и Детайл – банкова сметка
3. За международни и национални награди:
– Да имат (сканирани) JPEG файлове на документи, удостоверяващи награди (грамоти/сертификати), снимки на награденото произведение, снимки от награждаването (ако има такива).
4. За  участия в престижни художествени форуми (изложби, симпозиуми, конференции, уъркшоп и други):
– Да имат (сканирани) JPEG файлове на сертификати, служебни бележки за участие, снимки на участващото произведение и/или снимки от даденото събитие, както и кратко текстово описание.
5. За участие в теоретични форуми: 
– Да имат (сканирани) JPEG файлове на докладите и препоръка от ръководител катедра с подпис.

ЗАБЕЛЕЖКА: Препоръката от ръководител катедра се отнася само и единствено при участие в теоретични форуми!
 
ВАЖНО!!!
1. Проекти, участвали и спечелили в предишната кампания за стипендии за значими постижения, нямат право да участват отново! (Същите студенти могат да участват за стипендия, но с други проекти в указания период)
2. Цялата набавена документация (всички JPEG файлове) да се изпрати на следната ел. поща: st_znachimi_postijenia@nha.bg със заглавие: Три имена и Фак.№
 
ВНИМАНИЕ!
От 23 до 30 март 2020 г. ще бъде отворена за кандидатстване електронната административна система на НХА – https://ams.nha.bg/
Класирането ще се извърши от Комисията, назначена със заповед на Ректора и ще се публикува на сайта на НХА, раздел „Кампания за държавни стипендии за значими постижения в областта на художествено-творческата дейност“
 
 
 
КЛАСАЦИЯ - Зимен семестър
Стипендии за значими постижения - Зимен семестър, 2019/2020 учебна година

Сподели