Катедра „Изкуствознание“

Студентите от специалността получават специализирана подготовка в областта на пластичните изкуства и съвременните естетически теории и художествени практики. В учебния процес се включва системно запознаване с паметниците на българската и световната художествена култура. Специалността подготвя бакалаври и магистри, които извършват научноизследователска работа и могат да бъдат музейни уредници, галеристи и куратори, художествени критици и редактори в специализирани издания и културни институции, експерти по различните видове визуални изкуства, мениджъри, преподаватели по история на изкуството в средните общообразователни и специализирани художествени училища, а също така във висшите училища. Дипломираният изкуствовед научно изследва и популяризира историята, теорията, съвременното развитие и критиката на изобразителните и визуалните изкуства. Студентите получават широкопрофилна професионална подготовка както в областта на специфичните за професията дейности и дисциплини, както и в редица други области на научното познание и културологията. Студентите завършват обучението си с дипломна работа, която защитават публично пред специализирана комисия. Притежават и професионална квалификация „учител по изобразително изкуство“.

Специалността осъществява научно ръководство на докторантури в областта на теорията и историята на изобразителното изкуство и предоставя възможности за специализации в посочените области.
Докторът по изкуствознание извършва специализирана научноизследователска дейност в областта на историята и теорията на изобразителните и визуалните изкуства, чийто краен резултат е научен труд върху определен проблем или група от проблеми с приносен характер. Високата квалификация му дава възможност да ръководи и да участва в специализирани научни колективи или програми с национален и международен характер, ориентирани към исторически или теоретични проблеми на изкуството. Той може да преподава във висшите училища, университетите и академиите по изкуствата, и да се хабилитира с научно звание. Докторът по изкуствознание може да бъде научен редактор, както и да извършва селекционна и експертно-оценителска дейност.

 
 
Ръководител на катедрата
доц. д-р БОЙКА ДОНЕВСКА

проф. д.изк. СВИЛЕН СТЕФАНОВ
проф. д-р ЗАРКО ЖДРАКОВ
доц. д-р МАРИЯ АНДИРКОВА
проф. д-р ВЕНЕЛИН ШУРЕЛОВ
доц. д-р ИВАН КЮРАНОВ
гл. ас. д-р СУЗАНА КАРАНФИЛОВА
гл. ас. д-р ДАНИЕЛ ФОКАС
ас. д-р ГЕНАДИ ГАТЕВ
 

Сподели