Катедра „Живопис“

Студентът бакалавър овладява в контакта си с натурата проблемите на пространството, формата и цвета. В рамките на бакалавърската степен и с помощта на други дисциплини той се запознава с основните принципи на композицията и организацията на картината. Чрез теоретичен и практически анализ на епохи, стилове и похвати се изгражда авторска позиция и поведение. След завършване на образователно-квалификационната степен „бакалавър“ художникът може да практикува в областта на изобразителните изкуства, както и да преподава в средните общообразователни и художествени училища при условие, че е получил педагогическа квалификация.
 
Студентът магистър доразвива своята професионална квалификация и опит в рамките на одобрена от катедрения съвет лична програма и задължителен обем теоретични и практически занимания. Завършва с дипломна работа, която демонстрира натрупан творчески опит, начало на авторски път, висока обща култура и степен на овладяване на изразните средства на живописта и други изобразителни практики. Може да преподава във висшите училища на страната, както и да заема ръководни длъжности в сферата на културата и образованието.
 

Ръководител на катедрата
проф. д-р КИРИЛ БОЖКОВ
 
проф. д-р ЗДРАВКА ВАСИЛЕВА
проф. БОЖИДАР БОЯДЖИЕВ
гл. ас. д-р ЮЛИАН СТАНКУЛОВ
гл. ас. д-р ЖИВКА МАРИНОВА
ас. НИКОЛИНА ЕНЧЕВА
 

Сподели