Катедра „Книга, илюстрация, печатна графика“

В специалност „Книга, илюстрация, печатна графика“ се подготвят висококвалифицирани художници, постигащи през четиригодишния курс на обучение в образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ основни теоретични и практически знания и умения. Те са развили творческия си потенциал и са получили възможността и капацитета да се реализират професионално в областта на графичните изкуства, в частност в дизайна на печатните и рекламните медии, илюстрацията във всичките й съвременни проявления и приложения, изкуството на шрифта и калиграфията, типографията и печатната графика. Бакалавърът със специалност „Книга, илюстрация и печатна графика“ може да изпълнява творческа, проектантска, учебно-методическа, консултантска и други дейности, които владее както самостоятелно, така и екипно като професионалист и автор.Той може да преподава в средните специални художествени и общообразователните училища, след придобиване на професионална квалификация „Учител по изобразително изкуство“, като втора специалност в Националната художествена академия. Дипломираните в образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалността са високоспециализирани професионалисти-художници, завършили пълния курс на обучение за всеобхватно разгръщане на творческите си възможности в областта на графичните изкуства -концепиране и дизайн на печатните медии в цялото им многообразие, илюстрацията, шрифтовия дизайн и типографията, компютърната и печатна графика и печатната и дигитална реклама, участие в кино и телевизионни проекти. Художникът-магистър от „Книга, илюстрация и печатна графика“ има компетенции  да участва в и  да ръководи издателски екипи, културни институции, да създава и определя културни и образователни политики, да упражнява експертни дейности в зоната на печатните медии, книгоиздаването, електронните медии. Може да осъществява медиация и да заема ръководни длъжности в държавната администрация и извъннационални управленски позиции в различни сектори на визуалните изкуства.  Художникът магистър има ценз, квалификация и право да преподава във висши училища, включително във висшите училища по изкуствата в България и чужбина.

Ръководител на катедрата
доц. д-р ИЛИЯ ГРУЕВ
 
проф. ВИКТОР ПАУНОВ
доц. РЕГИНА ДАЛКАЛЪЧЕВА
доц. НИКОЛАЙ АЛЕКСИЕВ
доц. НИКОЛАЙ ЦАЧЕВ
доц. д-р КАПКА КЪНЕВА
 
Повече за „Книга, илюстрация, печатна графика“ може да се открие в юбилейния сборник на специалността.

Сподели