Катедра „Психология на изкуството, художествено образование и общообразователни дисциплини“

Катедрата обединява преподавателите от специалност „Теория и практика на художественото образование”, магистърските програми „Психология на изкуството” и „Художествено образование”, общоакадемичните дисциплини „Философия“ и „Естетика“, „Чужди езици“, „Български език за чужденци“, „Мениджмънт и реклама“, „Спорт“.

Специалност „Теория и практика на художественото образование“ е ориентирана към придобиване на знания и професионални умения за планиране, организиране и управление на образователни проекти, свързани с визуалните изкуства. Студентите, завършили специалността, получават диплома с професионална квалификация за учител по изобразително изкуство, която им дава право да преподават като учители по изобразително изкуство в системата на образованието от първи до дванадесети клас. Придобитите знания и умения позволяват успешна реализация в сферата на всички степени на общото и специализираното художествено образование.

Обучението в магистърските програми „Психология на изкуството“ и „Художествено образование“ осигурява специализирана подготовка за реализиране на психологически и образователни изследвания и експерименти, базирани върху изкуството. Целите на тези магистърски програми са свързани с придобиването на специализирани компетенции относно прилагането на различни психологически и образователни подходи към изкуството.

 
Ръководител на катедрата
доц. д-р РУМЯНА ПАНКОВА
 
проф. д. изк. ПЕТЕР ЦАНЕВ
проф. д. ф. н. ПРАВДА СПАСОВА
ст. преп. ВАЛЕРИ ВАСИЛЕВ
ст. преп. ЕЛКА ИЛИЕВА
ст. преп. МЕТОДИ ПАНАЙОТОВ
преп. АЛБЕНА СПАСОВА
преп. ЯНА ВОЙНИКОВА
 
Хонорувани преподаватели:
доц. ЕВГЕНИЯ ДИМИТРОВА
доц. д-р СИЛВИЯ НИКОЛОВА
доц. ДРАГАН НЕМЦОВ
преп. ЛОРА ЛАЗАРОВА
преп. д-р НИКОЛАЙ МАРИНОВ
преп. АЛИСА ПЪРВАНОВА
преп. д-р НИКОЛАЙ ДИНЕВ
преп. ИВАНКА ПЕХЛИВАНОВА
преп. ВЕРГИНИЯ ЗДРАВКОВА
преп. ДЕТЕЛИНКА ПАЛИНСКА
преп. НИКОЛАЙ ПЕТКОВ
 
Към катедрата е създаден отворен образователен модул „Наука-Изкуство-Технология“, като част от българската STEAM платформа, който функционира под формата на свободен мултидисциплинарен научно-образователен семинар с ръководители проф. д.изк. Петер Цанев – p.tzanev@nha.bg и д-р Цветана Иванова - www.refoundation.net

Сподели