Резултати от изпити за о.н.с. Доктор 2021/22 г.

 Резултати от проведените изпити за онс Доктор за уч.2021/2022 г.
 
 
*До устен изпит се допускат кандидатите получили оценка, не по-малко от Мн. добър /4.50/ на писмения изпит (чл. 8 ал. 1 от Правилника на НХА за прилагане на ЗРАСРБ).
 

*До изпит по чужд език (дистанционен) се допускат само кандидати успешно положили изпитите по специалността. Издържали изпитите по специалността са кандидатите, които са получили средна оценка не по-малко от мн. добър (5.00) от писмения и устния изпит (чл. 8 ал. 1 от Правилника на НХА за прилагане на ЗРАСРБ).

 
Резултати от обявеният от Националната художествена академия, конкурс за попълване на 9 (девет) места за редовни докторанти в докторска програма „Изкуствознание и изобразителни изкуства“ за 2021 г., както следва:
 
 
1. Изкуствознание -  

3. Дизайн за детската среда - „Компютърни игри“ - 1 изпит, 2 изпит, осреднен бал от писмен и устен изпит

4. Теория и практика на художественото образование – „Арттерапия“ -1 изпит, 2 изпит, осреднен бал от писмен и устен изпит

 
 
Резултати от изпита по чужд език за о.н.с "Доктор"

Сподели