Модерно и съвременно изкуство (МА)

Изкуствоведът в магистърска програма „Модерно и съвременно изкуство“ доразвива своята професионална квалификация и опит в рамките на одобрена от катедрения, факултетния и академичния съвет програма и задължителен обем теоретични занимания. Той надгражда и придобива нови общоакадемични и специализирани познания, свързани с историята и теорията на модерното и съвременното изкуство (световно и българско), артмениджмънта, психологията на творчеството, социологията на изкуството и др.
Студентът специализира и развива познанията и уменията си в решаването на широкоспектърни проблеми на изобразителните и визуални изкуства, свързани със спецификите на модерните и авангардните течения от края на ХІХ в. до наши дни. Методично студентът се запознава с историческите техники и навлизането на новите медии в изкуството на ХХ в., както и с историята, теорията и критиката от този период.
 
Редовни преподаватели:
проф. д.изк. СВИЛЕН СТЕФАНОВ
проф. д.изк. ЧАВДАР ПОПОВ
проф. д-р КРАСИМИРА КОЕВА
доц. д-р БОЙКА ДОНЕВСКА
доц. д-р МАРИЯ АНДИРКОВА
ас. д-р ГЕНАДИ ГАТЕВ
докторант ЛИЛЯНА КАРАДЖОВА
 
Хонорувани преподаватели:
д-р РАЛИЦА СТЕФАНОВА

Файлове за изтегляне

Сподели