Нов учебен корпус на НХА в гр. София

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.
ПРИОРИТЕТНА ОС 3 „РЕГИОНАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА“
 
ПРОЕКТ: НОВ УЧЕБЕН КОРПУС НА НХА В ГР. СОФИЯ 
ДБФП № РД -02-37-233/26.10.2016 Г.
 
На 26.10.2016 год. между Министерство на регионалното развитие и благоустройството, УО на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и Национална художествена академия беше подписан Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД -02-37-233/26.10.2016 Г.  за изпълнение на проект „Нов учебен корпус на НХА в град София“. Проектът се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейският съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие, Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура “.
 
Начало на строителните дейности по проект „Нов учебен корпус на Национална художествена академия в град София“
 
„Първа копка“ по проект „Нов учебен корпус на Национална художествена академия в град София“
 

 

Сподели