Приемни изпити за о.к.с. Бакалавър 2022/23

Чуждестранните кандидатстуденти могат да кандидатстват за една специалност от ФИИ и една от ФПИ.
Конкурсните изпити за чуждестранните граждани се провеждат в периода 13– 14 септември 2022 г.  присъствено, спазвайки програмата за провеждането на изпитите с българските студенти, за кандидати по постановления изпитите са между 07-10 октомври 2022 г.,  а именно:
 
Специалност ЖИВОПИС
I ИЗПИТ – Рисуване по натура на облечена човешка полуфигура. Изпитът се провежда   в продължение на 8 учебни часа.
Формат на каширания картон – 54/70 см.
Материал – черен, рисунъчен, по избор на кандидатите, който се осигурява от тях.
 
II ИЗПИТ – Живописна портретна задача по натура – облечена човешка полуфигура, която се поставя в деня на изпита от комисия, съставена от преподаватели в специалността. Изпитът се провежда  в продължение на 8 учебни часа.
Формат на каширания картон – 54/70 см.
Материали – акварел, темпера, маслени бои, цветни тушове, пастели, акрил – по избор на кандидатите, които, заедно с пособията, се осигуряват от тях.
 
 
Специалност СТЕНОПИС
I ИЗПИТ – Рисуване по натура на ¾ облечена седнала човешка фигура. Изпитът се провежда   в продължение на 8 учебни часа.
Формат на каширания картон – 54/70 см.
Материал– черен, рисунъчен, по избор на кандидатите, който се осигурява от тях.
 
II ИЗПИТ –  
I част – Изграждане на живописен натюрморт, съобразен с реалната цветност и композиция. Отделно до натюрморта е поставено бяло геометрично тяло (куб, цилиндър, сфера, конус, пирамида или паралелепипед), което трябва да бъде включено в общата композиция на натюрморта. Геометричното тяло да бъде интерпретирано свободно в цвят, материалност и мащаб. Провежда се в продължение на 6 учебни часа.
Формат на каширания картон – 46/55 см.
Материал – цветен, свободен, по избор на кандидатите, който се осигурява от тях.
II част – събеседване с кандидатите върху представени от тях минимум 10 (десет) свободни работи по техен избор. Провежда се един час след приключването на първата част от изпита.
 
 
Специалност СКУЛПТУРА
I ИЗПИТ – Моделиране на глава по натура в продължение на 8 (осем) учебни часа. При изпита по моделиране целта е с пластични средства да се провери способността за работа по натура, умението да се конструира вярно и главата да носи характера на модела.  
Материалите – глина и арматура, се осигуряват от НХА, а необходимите инструменти за работа с глина се осигуряват от кандидатите.
 
II ИЗПИТ –  
I част –  Три броя рисунки на седнала облечена човешка фигура в продължение на 6 учебни часа. Първите 5 учебни часа на кандидатите се предоставя 1 брой каширан картони с формат 50/70 см.  Другите два картона с формат 35/50 се предоставят за свободни рисунки със същият модел за 1 учебен час, като кандидата избира други гледни точки.   
Целта на изпита по рисуване е да се провери основната изобразителна грамотност на кандидатите – конструиране, пропорциониране, композиране и отразяване характера на модела.
Материал – черен, рисунъчен (молив, креда, въглен), по избор на кандидатите, който се осигурява от тях.
II част – Събеседване с кандидатите върху представени от тях минимум 10 (десет) свободни работи по избор на кандидата и запознаване на комисията с нивото на информираност на кандидата в областта на скулптурата – история и съвременност.
Провежда се един час след приключването на I част от изпита.
 
 
Специалност ГРАФИКА
I ИЗПИТ – Рисуване с обща продължителност 8 уч. часа, състои се от две части  
На кандидатите ще бъдат предоставени 2 бр. картони за рисуване с размер 50/70 см.
На първия картон в рамките на 4 уч. часа с черен рисунъчен материал се изпълнява рисунка, отразяваща конструктивните и характерни особености на позиращия модел (облечена фигура в цял ръст или три четвърти). Да се демонстрира познание и умение за човешките пропорции, прилика и характер.
На втория картон, в рамките на 4 уч. часа с черен рисунъчен материал, кандидатите разработват няколко детайла от позиращия модел, които свободно се композират върху листа.
Времето, определено за работа върху двата картона е относително и зависи от преценката, уменията и разпределянето на времето на кандидатите.
Формат на кашираните картони – 50/70 см.
Материал – черен, рисунъчен, по избор на кандидатите, който се осигурява от тях.
 
II ИЗПИТ – Създаване на композиция по зададена тема, изтеглена чрез жребий в началото на изпита. Използвайки черни рисунъчни материали (допуска се пестеливо използване на цвят) кандидатите трябва да създадат композиция, която свободно, според вижданията и мисленето, да интерпретира и изобразява погледът им върху темата. Няма задължителни елементи, които трябва да бъдат включени в композицията. Цели се да се пакажат познания за използване на перспективата, характеристики на човешки или животински фигури (ако бъдат включени), геометрични форми и обеми в пространството.
Изпитът се провежда  в продължение на 8 учебни часа.
Формат на каширания картон – 46/55 см.
Материал– черен, рисунъчен и цветен по избор на кандидатите, който се осигурява от тях.
 
 
Специалност КНИГА, ИЛЮСТРАЦИЯ, ПЕЧАТНА ГРАФИКА
I ИЗПИТ – Рисуване по натура на цяла облечена седнала човешка фигура в продължение на 8 учебни часа.  
Формат на каширания картон – 50/70 см.
Материал – черен, рисунъчен (молив, креда, туш и перо, черна темпера и др.), по избор на кандидатите, който се осигурява от тях.
 
II ИЗПИТ – по специалността.
Изпитът се провежда  в две части в продължение на 8 учебни часа.
I част – Графична пространствена композиция с ползване на два предмета по избор от четири зададени; продължителност – 4 учебни часа.
Формат на каширания картон – 35/50 см. Материал – черен, рисунъчен (молив, креда, туш и перо, черна темпера и др.), по избор на кандидатите, който се осигурява от тях.
II част – Цветна декоративна задача по въображение, базирана на предметите от първата част; продължителност – 4 учебни часа.
Формат на каширания картон – 35/50 см.
Материал – цветен (с изключение на маслени бои), по избор на кандидатите, който се осигурява от тях.
 
 
Специалност ПЛАКАТ И ВИЗУАЛНА КОМУНИКАЦИЯ
I ИЗПИТ – Плакат по зададена тема и участие на предмет свързан с нея – поставен за наблюдение по време на целия изпит. Плакатът трябва да съдържа и текст изписващ темата. Задачата се поставя след теглене на жребий в деня на изпита . Продължителност на изпита- 8 учебни часа.
Формат на каширания картон – 50/70 см.
Материал – цветен (с изключение на маслени бои) по избор на кандидатите, който се осигурява от тях .
 
II ИЗПИТ – Рисунка по натура на седнала облечена човешка полуфигура, в продължение на 8 учебни часа 
Формат на каширания картон – 50/70 см.
Материал – черен, рисунъчен, по избор на кандидатите, който се осигурява от тях.
 
 
Специалност ИЗКУСТВОЗНАНИЕ
I ИЗПИТ – Писмен изпит по История на българското изобразително изкуство, който се провежда по обявения в справочника конспект и библиографска справка към него.
Изпитът се провежда в продължение на 6 учебни часа върху теми по обявения конспект. Въпросите се определят в деня на изпита чрез жребий.
 
II ИЗПИТ – Устен изпит (събеседване) по история на българското изобразително изкуство по обявения конспект.
 
 
КОНСПЕКТ
ЗА ПИСМЕН И УСТЕН ИЗПИТ ПО ИСТОРИЯ
НА БЪЛГАРСКОТО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „ИЗКУСТВОЗНАНИЕ“
1. Казанлъшката гробница
2. Александровската гробница
3. Владимир Димитров – Майстора
4. Иван Милев
5. Златю Бояджиев
 
БИБЛИОГРАФИЯ КЪМ КОНСПЕКТА ПО ИСТОРИЯ
НА БЪЛГАРСКОТО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „ИЗКУСТВОЗНАНИЕ“
Василева, Д., Тракийската гробница в град Казанлък. В: Девет световни ценности в България, С., 2002, 9-16.
Живкова, Л., Казанлъшката гробница, С., Наука и изкуство, 1974
Маразов, Иван, Към семантиката на стенописите на Казанлъшката гробница, сп.Изкуство, 1978/7
Китов, Г., Александровската гробница. Варна, 2009.
Петров, И., Тракийската гробница при село Александрово, Хасково, 2009
Аврамов, Димитър, Майстора и неговото време. С., 1989
Аврамов, Димитър, Иван Милев (Албум), С., Отворено общество, 1994
Иван Милев – Каталог на НХГ, текст Ружа Маринска, С., НХГ, 1994
Лавренов, Цанко, Иван Милев, сп.Изкуство, 1957/2
Аврамов, Димитър, Златю Бояджиев, С., изд. Стефан Добрев, 2013
Божков, Атанас, Българското изобразително изкуство. С., 1988
Енциклопедия на изобразителните изкуства в България, т. 1. С., 1980
Енциклопедия на изобразителните изкуства в България, т. 2. С., 1987
Енциклопедия на изобразителните изкуства в България, т. 3. С., 2006
 
 
 
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА 
 
 
 
Специалност РЕЗБА
I ИЗПИТ – Аналитична рисунка на цяла облечена човешка фигура по натура. Изпитът се провежда  в продължение на 8 учебни часа. Задачата се поставя в деня на изпита от комисия, съставена от преподаватели в специалността и преподаватели по рисуване.
Формат на каширания картон – 50/70 см.
Материал – черен, рисунъчен (молив, въглен, креда), по избор на кандидатите, който се осигурява от тях.
 
II ИЗПИТ – състои се от две части и се провежда  в продължение на 8 часа.
I част – след теглене на жребий се определя вид конкретен растителен елемент (листо от природата), на което се правят скици с цел стилизация на избрания модел. Брой на скиците – от 3 до 5, по избор на кандидата във формат А4.
Материал – черен (молив, въглен, креда), който се осигурява от кандидатите.
II част – пластично решение от глина на една от скиците във формат 30/30 см.
Материал – глина. Инструментите за работа се осигуряват от кандидатите
 
 
Специалност КЕРАМИКА
I ИЗПИТ – Рисуване на облечена човешка фигура по натура в продължение на 8 учебни часа.  
Формат на каширания картон – 50/70 см.
Материал – черен рисунъчен (молив, въглен, креда), по избор на кандидатите, който се осигурява от тях.
 
II ИЗПИТ – Изграждане на пластично тяло, базирано на основните геометрични тела: куб, цилиндър, сфера, конус, призма, пирамида и др. Задачата се поставя в деня на изпита от изпитната комисия и се изпълнява в материал – глина и в размер – до 40 см.
Изпитът се провежда  в продължитение на 8 учебни часа.
Необходимите инструменти се осигуряват от кандидатите.
 
 
Специалност СЦЕНОГРАФИЯ
I ИЗПИТ – Рисуване по натура на цяла облечена фигура и се провежда   в продължение на 8 учебни часа.
Формат на каширания картон – 54/70 см.
Материал – черен, рисунъчен, по избор на кандидатите, който се осигурява от тях.
 
II ИЗПИТ – 
Изпитът се провежда на базата на портфолио и събеседване:
Кандидатите представят портфолио от 15 до 20 творби,  от които 7 в цвят, като 3 от тях са свободни фигуративни или абстрактни композиции с илюзия за триизмерно пространство, по избрани от кандидата теми.
Събеседването включва:
• въпроси по представеното портфолио.
• въпроси, свързани с мотивацията за кандидатстване в специалността;
• въпроси, даващи информация за общата култура на кандидатите в областта на изобразителните изкуства, театъра и киното
• въпроси за елементарния строеж на композицията по обявен предварително конспект и по репродукции, предоставени в момента на изпита.
 
 
Специалност ТЕКСТИЛ – ИЗКУСТВО И ДИЗАЙН
I ИЗПИТ – Рисуване от натура. Натюрморт.
Изискване към кандидатите: Една основна рисунка и още 5 броя рисунки на части и/или детайли от постановката с рисунъчни материали и техники. Изпитът   е с продължителност 8 учебни часа.
Формат на каширания картон 50/70 см.
Материал – черен, рисунъчен, по избор на кандидатите, който се осигурява от тях.
 
II ИЗПИТ – Текстил. Изпитът се състои от две части  
I част – Композиция в цвят с използване на елементи от постановката по рисуване . Изпитът се провежда в продължение на 6 учебни часа.
Формат на каширания картон – 50/70 см.
Материал – цветен (акварел, темпера, гваш, акрил, с изключение на маслени бои), по избор на кандидатите, който се осигурява от тях.
II част – Събеседване с комисията върху  изпитните работи, представено портфолио и до 10 свободни работи, по избор на кандидата.
 
 
Специалност МЕТАЛ
I ИЗПИТ – Рисуване по натура на цяла облечена човешка фигура – 8 учебни часа.  
Формат на каширания картон – 50/70 см.
Материал – черен, рисунъчен, по избор на кандидатите, който се осигурява от тях.
 
II ИЗПИТ –   Събеседване с комисията и представяне на портфолио от кандидатите (до 10 свободни работи, имащи отношение към специалността).
 
 
Специалност ИНДУСТРИАЛЕН ДИЗАЙН
I ИЗПИТ – Рисуване по натура на цяла облечена човешка фигура с подчертаване на характерните особености и конструкция на модела.
Изпитът се провежда  в продължение на 8 учебни часа.
Формат на каширания картон – 50/70 см.
Материал – черен, рисунъчен, по избор на кандидатите, който се осигурява от тях.
 
II ИЗПИТ –  
Проект – рисунка на популярен битов предмет по зададена тема изтеглена в деня на изпита. Изпитът се провежда в продължение на 8 учебни часа.
Формат на каширания картон – 50/70 см; формат за скици – А4.
Материал – по избор на кандидатите, който се осигурява от тях.
 
 
Специалност  РЕКЛАМЕН ДИЗАЙН
I ИЗПИТ – Рисуване по натура.
Рисуване по натура на 3/4 облечена човешка фигура. Провежда се  в продължение на 8 учебни часа.
Формат на каширания картон – 50/70 см.
Материал – черен, рисунъчен, по избор на кандидатите, който се осигурява от тях.
 
II ИЗПИТ – По специалността.
I част: Обемно изобразяване в цвят на ахроматична композиция от ръбести геометрични тела (плътни и ажурни). Провежда се  в продължение на 8 учебни часа.
Формат на каширания картон – 50/70 см.
Материал – темпера, акварел, гваш или пастел, който се осигурява от кандидатите. Не се допускат колажни техники!
II част: Рекламно пано по зададена тема 8 учебни часа на 10 юли 2022 г . Темите покриват областите – промишленост, култура, спорт.
Формат на каширания картон – 50/70 см.
Материал – темпера, акварел, гваш или пастел, който се осигурява от кандидатите. Не се допускат колажни техники!
 
 
Специалност ДИЗАЙН НА ПОРЦЕЛАН И СТЪКЛО
I ИЗПИТ – Рисуване по натура – свободна рисунка на седнала облечена човешка фигура. Изпитът се провежда  в продължение на 6 учебни часа
Формат на каширания картон – 50/70 см.
Материал – черен, рисунъчен, по избор на кандидатите, който се осигурява от тях.
 
II ИЗПИТ – пластична композиция – чрез моделиране в глина.  Да се изгради композиция от 4 до 6 броя, цилиндри с еднакви размери по зададена тема, в продължение на 6 часа.  
Формат на композицията – 30/30 см.
Материал – глина, осигурена от НХА. Необходимите инструменти се осигуряват от кандидатите.
* Забележка: При необходимост от провеждане на допълнителен изпит с цел попълване на незаети места в специалност „Дизайн на порцелан и стъкло“, тя признава получените оценки от изпита по специалност на  кандидатстудентите за спец. „Рекламен дизан“ . Кандидатстудентите от други специалности полагат втория изпит за специалност „Дизайн на порцелан и стъкло“.
 
 
Специалност ДИЗАЙН ЗА ДЕТСКАТА СРЕДА
I ИЗПИТ – Рисуване по натура на ¾ облечена човешка фигура – в продължение на 8 учебни часа.
Изпитът се провежда  в продължение на 8 учебни часа.
Формат на каширания картон – 50/70 см.
Материал – черен (сух – рисунъчен) по избор на кандидатите, който се осигуряват от тях.
 
II ИЗПИТ – Цветен проект по зададена тема, предназначен за детска среда.
Изпитът се провежда  в продължение на 8 учебни часа.
Формат на каширания картон – 50/70 см.
Материали и техника – по избор на кандидатите. Необходимите инструменти и материали се осигуряват от кандидатите.
 
 
Специалност МОДЕН ДИЗАЙН
I ИЗПИТ – Провежда се в две части, в продължение на 8 учебни часа  
I част – Рисунка на фигура с драперия (поставена върху статичен манекен)  в продължение на 6 учебни часа.
Формат на каширания картон 50/70 см
Материал черен рисунъчен (молив, графит, креда, туш, темпера), който се осигурява от кандидата.
II част – Продължение в цвят на предходната  задача – част от драперията да бъде изпълнена в цвят при изцяло овладяване на формата (35/50 см каширан картон)
Формат на картона 35/50 см.
Материал – цветен, по избор на кандидатите (с изключение на маслени бои и техника колаж)
 
 
II ИЗПИТ – Провежда се в две части – 8 учебни часа  
I част – проектиране на моден аксесоар (обувка) по зададена тема, базиран на реално представен обект (натура). Изпитът се провежда в продължение на 6 учебни часа.
Формат на каширания картон 35/50 см.
Материал – цветен, по избор на кандидатите (с изключение на маслени бои и техника колаж).
II част – Събеседване с кандидат студентите върху резултатите от изпитните задачи.
 
 
Специалност РЕСТАВРАЦИЯ
I ИЗПИТ – Рисуване по натура на седнала облечена човешка полуфигура. Изпитът се провежда   в продължение на 8 учебни часа.
Формат на каширания картон – 50/70 см.
Материал – черен, рисунъчен, по избор на кандидатите, който се осигурява от тях.
 
II ИЗПИТ – Живописен етюд на натюрморт. Изпитът се провежда   с продължителност 8 учебни часа.
Формат на каширания картон – 50/70 см.
Материал – цветен, по избор на кандидатите, който се осигурява от тях.
 
 
 
 

Файлове за изтегляне

Сподели